Ponad 2 mln zł z ABM dla SUM na autorski program nowatorskich studiów podyplomowych!

Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki Konkursu na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych (ABM/2023/6).

Nabór wniosków trwał od 11 lipca 2023 r. do 23 sierpnia 2023 r. W ramach Konkursu wpłynęło 16 wniosków o łącznej wartości projektów 45 447 577,91 zł, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację do dofinansowania w Konkursie otrzymało 13  projektów, dla których łączna kwota dofinansowania wynosi 37 944 147,24 zł.

Jako   Śląski Uniwersytet Medyczny znaleźliśmy się na tej liście (!!!)  i będziemy realizować projekt pod nazwą: Innowacyjna medycyna oparta na faktach, IT, AI i robotyce. Projekt ma na celu zaprezentowanie postępu technologicznego, rozwiązań z zakresu IT, AI i robotyki w medycynie i ochronie zdrowia. Otrzymaliśmy ponad 2,4 mln zł. Konsorcjatem jest Politechnika Śląska

Jako SUM jesteśmy w kraju liderem we wprowadzaniu rozwiązań z zakresu nowych technologii. To kolejny sukces naszej Uczelni. Brawo!

Rozmowa z Mariuszem Nowakiem, dyrektorem Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Studia MBA w ochronie zdrowia prowadzone w SUM wyposażają uczestników w wiedzę o innowacyjnych metodach zarządzania.

Od lat jest Pan osiągającym sukcesy menedżerskie dyrektorem Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Proszę powiedzieć jaki jest Pana sposób na sukces, by z powodzeniem kierować placówką leczniczą o takiej renomie ?

Nadrzędnym celem jest zawsze dobro pacjenta i efekt kliniczny. Aby sprostać temu zadaniu i reagować na zmieniające się otoczenie i realia, w zarządzaniu przydaje się elastyczność, niekonwencjonalne myślenie i czerpanie inspiracji z różnych źródeł. Sześć lat temu w CLO wdrożyliśmy i rozwijamy swoją własną innowacyjną metodę zarządzania placówką medyczną opartą na założeniach zarządzania procesowego z wykorzystaniem m.in Lean Management, Teorii Ograniczeń, czy Six Sigma. Daje nam to możliwość spojrzenia całościowego na procesy zachodzące w szpitalu przy jednocześnym dotarciu do konkretnych, źródłowych problemów. Takie zarządzanie jest znacznie bardziej efektywne niż typowe zarządzanie „zza biurka”, przekłada się na jakość jak i efekty finansowe.

Jak studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia, prowadzone przez Śląski Uniwersytet Medyczny. Gdański Uniwersytet Medyczny i Uczelnię Łazarskiego, które Pan właśnie ukończył, wpłynęły na Pana spojrzenie na zarządzanie ochroną zdrowia ?

W większości szpitali dominuje zarządzanie lokalne, zwane silosowym. Każdy dział ma swoje zadania i stara się je realizować. Niestety działania te nie są skoordynowane, co prowadzi do zakłócenia komunikacji i zaburzenia funkcjonowania organizacji, co powoduje większy stres. Studia MBA, zdobyta wiedza, narzędzia praktyczne oraz kontakty i wymiana doświadczeń z innymi menedżerami ochrony zdrowia pozwalają na refleksję i spojrzenie nieco na nowo na system ochrony zdrowia i własną placówkę nieco z lotu ptaka. Otwiera to nowe pomysły i ścieżki na   np. usprawnienie przepływu pacjenta przez system, eliminację marnotrawstwa, np. zbędnych działań, opóźnień, oraz redukcję błędów. Wszystko to docelowo ma szanse przełożyć się na jeszcze wyższą jakość świadczonych usług, proces leczenia oraz komfort i zadowolenie pacjenta.

Program studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia pozwala słuchaczom na zapoznanie się z modelami zarządzania ochroną służby zdrowia. Nie istnieje idealny system, ale jaki Pana zdaniem jest najbliższy ideałowi? 

Zarządzający ochroną zdrowia muszą przewidywać i reagować na system, na rynek,  na różne, czasami nieprzewidywalne sytuacje jak np. epidemie czy wojny. Nie ma sensu więc chyba zastanawiać się nad idealnym systemem, ale pytanie brzmi jak wykorzystać własne zasoby, by najefektywniej działać w systemie. Jeśli chodzi o marzenia to marzy mi się większa integracja usług zdrowotnych i społecznych – holistyczna, ciągła i skoordynowana opieka nad pacjentem, uwzględniająca nie tylko jego potrzeby zdrowotne. Nad takimi projektami już pracujemy.

Jak zarekomendowałby Pan studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia prowadzone w SUM potencjalnym, nowym słuchaczom ?

Aby w stu procentach wykorzystać swoje możliwości menedżerskie, potrzebne są innowacyjne metody zarządzania, narzędzia i kontakt z praktykami. Studia MBA w ochronie zdrowia prowadzone w SUM wyposażają uczestników te możliwości i są szansą nie tylko na rozwój indywidualnej kariery, ale także na uzyskanie realnego wpływu na poprawę funkcjonowania danej placówki, czy nawet systemu opieki zdrowotnej.

Zakończenie roku akademickiego 2022/2023 słuchaczy studiów podyplomowych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu.

24 czerwca 2023 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu 85 absolwentów Studiów Podyplomowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, badań klinicznych w medycynie oraz kodera medycznego odebrało dyplomy ukończenia studiów.

Słuchaczy pożegnali Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM Prorektor SUM ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni, prof. dr hab. n. med. Sebastian Grosicki Dziekan WZP w Bytomiu, dr hab. n. o zdrowiu Tomasz Holecki, prof. SUM, kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego oraz koordynator kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia, Pani dr hab. n. o zdrowiu Joanna Głogowska – Ligus, Prodziekan WZP w Bytomiu i koordynator kierunku badania kliniczne w medycynie oraz Pani mgr Renata Wachowicz, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, koordynator kierunku koder medyczny.

Absolwentom gratulujemy ukończenia studiów podyplomowych i życzymy wielu sukcesów zawodowych. Mamy nadzieję, że uzyskanie kolejnych kwalifikacji pozwoli Wam spełnić wasze plany i marzenia.

Dziękujemy, że wybraliście właśnie naszą Uczelnię do pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania kolejnych kompetencji oraz doświadczeń.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na stronie https://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/.

 

 

Wyjazd studyjny słuchaczy MBA

Słuchacze pierwszej edycji studiów podyplomowych „Master of Business Administration – MBA w Ochronie Zdrowia” prowadzonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wspólnie z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, uczestniczyli w dniach od 23 do 25 maja br.  w wizycie studyjnej w Europejskim Operacyjnym Centrum Firmy Medtronic w Holandii w mieście Maastricht.

W pierwszym dniu wizyty zaprezentowane zostały rozwiązania logistyczne, organizacyjne, a także sposób zarządzania Centrum Dystrybucyjnym Firmy Medtronic.

Drugiego dnia zorganizowano całodzienne szkolenie z zakresu wprowadzenia do koncepcji Lean Management. Szkolenie zostało poprowadzone przez specjalistów Firmy Medtronic – Stijna Schretlen’a oraz Leona Martens’a. Omówiono koncepcje i podejście szczupłego myślenia, i doskonalenia oraz przygotowano dla uczestników grę symulacyjną, prezentującą korzyści
z zastosowania metody 5S. Wartością dodaną udziału w szkoleniu jest autoryzowany przez Dyrektora Lean Competency System – Certyfikat LCS Level 1a.

Na zakończenie, w ostatnim dniu pobytu, uczestnicy odwiedzili Medtronic Bakken Research Center BV oraz Maastricht University Medical Center, gdzie zaprezentowano rozwiązania zastosowania koncepcji Lean a wykład podsumowujący dotyczący zastosowania koncepcji Lean w podmiotach leczniczych wygłosił Dyrektor of the Maastricht Heart + Vascular Center, Pan prof. Michael Jabos.

Organizacja wizyty studyjnej była możliwa dzięki zawartej pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach i firmą Medtronic umowy o współpracy przy realizacji studiów podyplomowych Master of Business Administration – MBA w ochronie zdrowia, za co przedstawicielom Firmy Medtronic bardzo dziękujemy.

Komunikat z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzania stażu

KOMUNIKAT Z DNIA 12 CZERWCA 2023 R.
W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STAŻU (SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO) DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO PROWADZONEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM, O KTÓRYM MOWA W ART. 15P. UST. 1 PKT 2 USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (TJ. DZ. U. 2022 R. POZ. 1731 Z PÓŹN. ZM.)

zwanego dalej „stażem”

 Szanowni Państwo,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uprzejmie informuje, że:

  1. Przyjmowanie zgłoszeń do IV edycji stażu rozpocznie się od dnia 12 czerwca 2023 r., a zakończy w dniu 16 czerwca 2023 r. Terminy zgłoszeń do kolejnych edycji stażu podane zostaną odrębnym komunikatem.
  2. Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny pod adresem https://sf.sum.edu.pl/application-for-an-internship-wniosek-o-odbycie-stazu
  3. Limit uczestników IV edycji stażu wynosi 20. O przyjęciu decyduje kolejność wysyłania zgłoszeń oraz data ukończenia studiów. Potwierdzenie zakwalifikowania na staż zostanie przekazane drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.
  4. Warunkiem rozpoczęcia stażu jest zawarcie umowy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz dokonanie wpłaty należnej z tytułu udziału w stażu.

Wzór umowy

  1. Koordynatorami stażu są prof. dr hab. n. med. Krystian Wita oraz dr hab. n. med. Krzysztof Szydło z Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca.
    O terminie rozpoczęcia stażu oraz jego szczegółowym harmonogramie powiadamiają wyżej wskazani Koordynatorzy.

Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM

Komunikat w sprawie specjalizacji dla diagnostów i farmaceutów

UWAGA !

Osoby zakwalifikowane do odbywania specjalizacji, w dziedzinach właściwych dla diagnostyki laboratoryjnej i farmacji, w Śląskim Uniwersytecie Medycznym  w Katowicach, otrzymają drogą e-mailową informacje dotyczące dalszych kroków związanych z uruchomieniem specjalizacji (planowany termin rozpoczęcia specjalizacji 25 marzec 2023).

Uwaga: nadal trwa nabór na bezpłatne na kursy dla lekarzy.

„XXIII Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z Zakresu Chirurgii i Innych Specjalności Zabiegowych – SISC Students International Surgical Conference

12.05.2023 Ustroń
Organizator: Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych SUM oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe SUM.

Students International Surgical Conference już po raz 33 zgromadzi studentów kierunków medycznych, młodych lekarzy stażystów i rezydentów oraz znamienitych profesorów, lekarzy specjalizacji zabiegowych z całej Polski. Wydarzenie odbędzie się w Ustroniu, a więc miejscu, gdzie odbywały się pierwsze spotkania grona uczelnianego.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli przedstawić opisy przypadków klinicznych oraz prace oryginalne, które wcześniej nie były prezentowane. Spośród nich, w drodze konkursu, Komisja Naukowa wyłoni zwycięzców, na których oczekiwać będą atrakcyjne nagrody.

W skład Komitetu Naukowego Konferencji wejdzie kilkunastu znakomitych specjalistów, którzy będą oceniali wystąpienia studentów oraz młodych lekarzy. Dzięki temu młodzi adepci sztuki medycznej będą mogli nauczyć się jak prezentować swoje zdobycze naukowe i podszkolą swój warsztat metodologiczny.

W programie wydarzenia zaplanowano również wykłady eksperckie i ciekawe warsztaty.

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/StudenckaKonferencjaChirurgicznaWUstroniu