KOMUNIKAT Z DNIA 4 MARCA 2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STAŻU (SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO) DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO PROWADZONEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM

KOMUNIKAT
Z DNIA 4 MARCA 2024 R.
W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STAŻU (SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO) DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO PROWADZONEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM, O KTÓRYM MOWA W ART. 15P. UST. 1 PKT 2 USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (T.J. DZ. U. 2023 R. POZ. 1516)

zwanego dalej „stażem”

 

Drodzy absolwenci,

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu uprzejmie informuje, że kolejna rekrutacja na staż zostanie przeprowadzona wg. harmonogramu:

VI edycja stażu (5 sierpień 2024 r. – 5 luty 2025 r.)

Proces rekrutacyjny składa się z dwóch etapów.

I ETAP

Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny pod adresem https://sf.sum.edu.pl/application-for-an-internship-wniosek-o-odbycie-stazu w dniach 3 czerwiec 2024 r. – 16 czerwiec 2024 r.

Limit uczestników VI edycji stażu – 4, o przyjęciu decyduje średnia arytmetyczna ocen z przebiegu studiów liczona do dwóch cyfr po przecinku, a w przypadku uzyskania identycznej średniej przez dwóch lub więcej kandydatów data ukończenia studiów – z pierwszeństwem osób, które ukończyły studia wcześniej.

Wyniki rekrutacji zostaną przekazane drogą elektroniczną na wskazany
w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

II ETAP

Osoby zakwalifikowane w etapie I od dnia 1 lipca 2024 do dnia 12 lipca 2024 muszą złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu (pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze) komplet dokumentów:

 1. a) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania profilaktycznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia szkolenia,
 2. b) potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (w ramach którego przysługuje zwrot m. in. udokumentowanych kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego) na okres odbywania Stażu,
 3. c) zawarcia umowy z Uczelnią na udział w Stażu (umowa dostępna w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, pokój 410)

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
w stażu i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Minimalna liczba osób niezbędna do uruchomienia stażu wynosi 2. W przypadku braku wypełnienia minimalnej liczby miejsc po II etapie i wyczerpaniu listy rezerwowej, staż zostanie przeniesiony na kolejną edycję.

 

Dodatkowe informacje:

Regulamin Stażu

FAQ: https://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/staze_pl/#toggle-id-1

KOMUNIKAT Z DNIA 15 LISTOPADA 2023 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STAŻU DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO

KOMUNIKAT
Z DNIA 15 LISTOPADA 2023 R.
W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STAŻU (SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO) DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO PROWADZONEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM, O KTÓRYM MOWA W ART. 15P. UST. 1 PKT 2 USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (T.J. DZ. U. 2023 R. POZ. 1516)

zwanego dalej „stażem”

 Szanowni Państwo,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uprzejmie informuje, że:

 1. Dodatkowa rekrutacja do V edycji stażu (luty – lipiec 2024 r.) zostanie uruchomiona dnia
  15 listopada 2023 r., a zakończy się w dniu 30 listopada 2023 r. Terminy zgłoszeń do kolejnych edycji stażu podane zostaną odrębnym komunikatem.
 2. Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny pod adresem https://sf.sum.edu.pl/application-for-an-internship-wniosek-o-odbycie-stazu
 3. Limit uczestników V edycji stażu wynosi 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data ukończenia studiów. Potwierdzenie zakwalifikowania się na staż zostanie przekazane drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.
 4. Warunkiem rozpoczęcia stażu jest zawarcie umowy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, dostarczenie wymaganych dokumentów do Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu oraz dokonanie wpłaty należnej z tytułu udziału w stażu.
 5. Koordynatorem stażu jest dr hab. n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta. O terminie rozpoczęcia stażu oraz jego szczegółowym harmonogramie powiadamia wyżej wskazany Koordynator.

Komunikat z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzania stażu (szkolenia praktycznego) dla absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego prowadzonego w języku angielskim

Komunikat z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzania stażu

KOMUNIKAT Z DNIA 12 CZERWCA 2023 R.
W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STAŻU (SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO) DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO PROWADZONEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM, O KTÓRYM MOWA W ART. 15P. UST. 1 PKT 2 USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (TJ. DZ. U. 2022 R. POZ. 1731 Z PÓŹN. ZM.)

zwanego dalej „stażem”

 Szanowni Państwo,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uprzejmie informuje, że:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń do IV edycji stażu rozpocznie się od dnia 12 czerwca 2023 r., a zakończy w dniu 16 czerwca 2023 r. Terminy zgłoszeń do kolejnych edycji stażu podane zostaną odrębnym komunikatem.
 2. Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny pod adresem https://sf.sum.edu.pl/application-for-an-internship-wniosek-o-odbycie-stazu
 3. Limit uczestników IV edycji stażu wynosi 20. O przyjęciu decyduje kolejność wysyłania zgłoszeń oraz data ukończenia studiów. Potwierdzenie zakwalifikowania na staż zostanie przekazane drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.
 4. Warunkiem rozpoczęcia stażu jest zawarcie umowy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz dokonanie wpłaty należnej z tytułu udziału w stażu.

Wzór umowy

 1. Koordynatorami stażu są prof. dr hab. n. med. Krystian Wita oraz dr hab. n. med. Krzysztof Szydło z Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca.
  O terminie rozpoczęcia stażu oraz jego szczegółowym harmonogramie powiadamiają wyżej wskazani Koordynatorzy.

Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM