KOMUNIKAT Z DNIA 24 LIPCA 2023 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STAŻU (SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO)
DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO PROWADZONEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM,
O KTÓRYM MOWA W
ART. 15P. UST. 1 PKT 2 USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (TJ. DZ. U. 2022 R. POZ. 1731)

zwanego dalej „stażem”

 Szanowni Państwo,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uprzejmie informuje, że:

  1. Przyjmowanie zgłoszeń do IV edycji stażu rozpocznie się od dnia 24 lipca 2023 r.,
    a zakończy w dniu 27 lipca 2023 r. Terminy zgłoszeń do kolejnych edycji stażu podane zostaną odrębnym komunikatem.
  2. Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny pod adresem https://sf.sum.edu.pl/application-for-an-internship-wniosek-o-odbycie-stazu
  3. Limit uczestników IV edycji stażu wynosi 4. O przyjęciu decyduje kolejność wysyłania zgłoszeń oraz data ukończenia studiów. Potwierdzenie zakwalifikowania na staż zostanie przekazane drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.
  4. Warunkiem rozpoczęcia stażu jest zawarcie umowy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz dokonanie wpłaty należnej z tytułu udziału w stażu.

Wzór umowy

  1. Koordynatorem stażu jest dr hab. n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta.
    O terminie rozpoczęcia stażu oraz jego szczegółowym harmonogramie powiadamia wyżej wskazany Koordynator.

Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM