KOMUNIKAT Z DNIA 15 LISTOPADA 2023 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STAŻU DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO

KOMUNIKAT
Z DNIA 15 LISTOPADA 2023 R.
W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STAŻU (SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO) DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO PROWADZONEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM, O KTÓRYM MOWA W ART. 15P. UST. 1 PKT 2 USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (T.J. DZ. U. 2023 R. POZ. 1516)

zwanego dalej „stażem”

 Szanowni Państwo,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uprzejmie informuje, że:

  1. Dodatkowa rekrutacja do V edycji stażu (luty – lipiec 2024 r.) zostanie uruchomiona dnia
    15 listopada 2023 r., a zakończy się w dniu 30 listopada 2023 r. Terminy zgłoszeń do kolejnych edycji stażu podane zostaną odrębnym komunikatem.
  2. Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny pod adresem https://sf.sum.edu.pl/application-for-an-internship-wniosek-o-odbycie-stazu
  3. Limit uczestników V edycji stażu wynosi 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data ukończenia studiów. Potwierdzenie zakwalifikowania się na staż zostanie przekazane drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.
  4. Warunkiem rozpoczęcia stażu jest zawarcie umowy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, dostarczenie wymaganych dokumentów do Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu oraz dokonanie wpłaty należnej z tytułu udziału w stażu.
  5. Koordynatorem stażu jest dr hab. n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta. O terminie rozpoczęcia stażu oraz jego szczegółowym harmonogramie powiadamia wyżej wskazany Koordynator.