Komunikat z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzania stażu

KOMUNIKAT Z DNIA 12 CZERWCA 2023 R.
W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA STAŻU (SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO) DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO PROWADZONEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM, O KTÓRYM MOWA W ART. 15P. UST. 1 PKT 2 USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (TJ. DZ. U. 2022 R. POZ. 1731 Z PÓŹN. ZM.)

zwanego dalej „stażem”

 Szanowni Państwo,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uprzejmie informuje, że:

  1. Przyjmowanie zgłoszeń do IV edycji stażu rozpocznie się od dnia 12 czerwca 2023 r., a zakończy w dniu 16 czerwca 2023 r. Terminy zgłoszeń do kolejnych edycji stażu podane zostaną odrębnym komunikatem.
  2. Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny pod adresem https://sf.sum.edu.pl/application-for-an-internship-wniosek-o-odbycie-stazu
  3. Limit uczestników IV edycji stażu wynosi 20. O przyjęciu decyduje kolejność wysyłania zgłoszeń oraz data ukończenia studiów. Potwierdzenie zakwalifikowania na staż zostanie przekazane drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.
  4. Warunkiem rozpoczęcia stażu jest zawarcie umowy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz dokonanie wpłaty należnej z tytułu udziału w stażu.

Wzór umowy

  1. Koordynatorami stażu są prof. dr hab. n. med. Krystian Wita oraz dr hab. n. med. Krzysztof Szydło z Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca.
    O terminie rozpoczęcia stażu oraz jego szczegółowym harmonogramie powiadamiają wyżej wskazani Koordynatorzy.

Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM