Staże dla absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego prowadzonego w języku angielskim

Organizacja szkolenia praktycznego

W oparciu o art. 15p. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza-dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1996 r. poz. 1516, z późn. zm.),  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oferuje swoim absolwentom kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, prowadzonego w języku angielskim możliwość realizacji 6-miesięcznego szkolenia praktycznego, które odpowiada zakresowi części klinicznej programu stażu podyplomowego.

REGULAMIN STAŻU

Szkolenie praktyczne można odbyć nie później niż 2 lata od dnia uzyskania tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty.

Komunikaty o naborze publikowane są na stronie: https://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/staze/

Po zakończeniu naboru na staż osoby zakwalifikowane do udziału w nim zostaną o tym fakcie poinformowane przez Dziekana Wydziału.

Zakwalifikowani do odbycia 6-miesięcznego szkolenia praktycznego zobowiązani będą do:

 • dostarczenia do Dziekanatu zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania profilaktycznego o braku przeciwskazań zdrowotnych do odbycia stażu (przed datą rozpoczęcia stażu),
 • dostarczenia do Dziekanatu potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (w ramach którego przysługuje zwrot m. in. udokumentowanych kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego) na okres dobywania szkolenia,
 • zawarcia z Śląskim Uniwersytetem Medycznym umowy o odbycie szkolenia praktycznego – treść umowy: plik
 • dostarczenia dowodu wpłaty zgodnie z ww. umową

 Po zawarciu umowy i dokonaniu odpłatności przez Uczestnika, zostanie wystawione i przekazane skierowanie do odbycia stażu oraz otrzyma on dzienniczek szkolenia praktycznego, a także zostanie poinformowany o terminie i miejscu rozpoczęcia stażu.

Po zakończeniu stażu każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie wystawione przez Koordynatora potwierdzające jego realizację zgodnie z programem.

Uznanie 6-miesięcznego stażu

Na podstawie art. 15p. ust. 3 cyt. ustawy, Minister Zdrowia w Polsce uznaje w drodze decyzji staż podyplomowy za odbyty, na wniosek absolwenta studiów kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego złożony w terminie 3 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia praktycznego.

Do wniosku lekarz dołącza:

 • zaświadczenie wydane przez podmiot leczniczy, w którym odbył szkolenie praktyczne oraz dokumenty obejmujące informacje i dane dotyczące:
 • czasu realizacji szkolenia praktycznego i miejsca jego odbywania,
 • osoby, która dokonała końcowego zaliczenia szkolenia praktycznego (imię, nazwisko i funkcja).
 • dyplom potwierdzający ukończenie studiów na kierunku lekarskim/lekarsko-dentystycznym lub zaświadczenie o ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim/lekarsko dentystycznym.

Uczestnicy stażu po jego zakończeniu mogą wystąpić z wnioskiem do Ministra Zdrowia o wydanie decyzji uznającej staż podyplomowy za odbyty indywidualnie lub poprzez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, który następnie zbiorczo przekaże złożone wnioski.
Osoby zainteresowane wysłaniem wniosku przez Uczelnię zobowiązane będą do złożenia wymaganych  dokumentów bezpośrednio do Dziekanatu Wydziału w terminie wskazanym w ogłoszeniu Dziekana.

Informacje dla lekarzy

 1. Staż dla absolwentów kierunku lekarskiego w głównej części będzie realizowany w: Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice – Ochojec) – staż cząstkowy z zakresu Internal Medicine – Cardiology, Transfusiology, Orthopedics, Psychiatry, Anasthesiology, and Intensive Therapy, General Surgery, Emergency Medicine.

Dodatkowo w:

 • Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – staż cząstkowy z zakresu Gynecology and Obstetrics
 • Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – staż cząstkowy z Pediatrics
 • Poradni Delta-Med. Sp. z o. o. oraz Lekarskiej Spółce Partnerskiej Lukas i Partnerzy – staż cząstkowy z zakresu Family Medicine
 1. Koordynatorami stażu są dr hab. n. med. Krystian Wita oraz dr hab. n. med. Krzysztof Szydło.
 2. Kontakt w Dziekanacie: mgr Katarzyna Magiera tel. +48 32-208-88-65,
  e-mail:
 3. Koszt udziału w stażu wynosi: 45 000 zł

Informacje dla lekarzy-dentystów

 1. Staż dla absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego w głównej części będzie realizowany w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. (Plac Akademicki 17, 41-902 Bytom oraz Plac Traugutta 2, 41-800 Zabrze). Dodatkowo w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice – Ochojec).
 2. Koordynatorem stażu jest dr hab. n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta.
 3. Kontakt w Dziekanacie: mgr Rafał Piper  +48 32-370-52-42,
  e-mail:
 4. Koszt udziału w stażu wynosi: 59 000 zł

Dokumenty:

Ustawa

Regulamin stażu

Wzór umowy

FAQ

 Staż podyplomowy obejmuje doskonalenie umiejętności praktycznych oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej w dziedzinach medycyny wskazanych w ust. 3 albo 4, a także pogłębienie wiedzy z zakresu, o którym mowa w ust. 5. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.).

Decyzja Ministra Zdrowia o zaliczeniu stażu za odbyty uprawnia do zdania Lekarskiego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego i uzyskania zaświadczenia o formalnych kwalifikacjach do wykonywania zawodu w innym Państwie członkowskim UE lub w przypadku zdania egzaminu z języka polskiego do uzyskania prawa wykonywania zawodu w Polsce.

UWAGA
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach nie pośredniczy w procesie uznawania kwalifikacji zawodowych swoich i absolwentów zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach realizuje 6 miesięczne szkolenie praktyczne dla absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
Zatem  6 miesięczny staż może odbyć tylko osoba, która ukończyła studia.

Tak, w takiej sytuacji można aplikować na staż na podstawie zaświadczenia, które otrzymuje się w Dziekanacie.

Nie – zgodnie z art. 15p. ust. 8 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.), za organizację szkolenia praktycznego odpowiedzialna jest Uczelnia, w której osoba odbywająca szkolenie ukończyła studia.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oferuje możliwość realizacji w/w szkolenia  wyłączenie swoim absolwentom kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, prowadzonego w języku angielskim.

Zgodnie z art. 15p. ust. 9 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.), szkolenie praktyczne można odbyć nie później niż w terminie 2 lat od dnia uzyskania tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty.

Nie – patrz pytanie 6.

Odbycie 6-miesięcznego szkolenia praktycznego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach przez absolwentów kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego  prowadzonego w języku angielskim nie jest obowiązkowe.

Koszt udziału w stażu wynosi:

– dla lekarzy: 45 000 zł,
– dla lekarzy-dentystów: 59 000 zł.

Zajęcia w ramach stażu prowadzone są w języku angielskim.

Staż dla absolwentów kierunku lekarskiego w głównej części będzie realizowany w Górnośląskim Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice – Ochojec).
Staż dla absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego w głównej części będzie realizowany w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. (Plac Akademicki 17, 41-902 Bytom oraz Plac Traugutta 2, 41-800 Zabrze).

Staż trwa 6 miesięcy.

 

Nabory są prowadzone w okresie ok. co pół roku.

Informacje o naborze na staż zamieszczane są na stronie Uczelni poświęconej stażom: https://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/staze/

Tylko raz.

Tak.

Lista kroków niezbędnych do wykonania po zapisaniu się na staż jest dostępna w rozdziale: Organizacja szkolenia praktycznego

Numer konta, na który należy uiścić opłatę za staż znajduje się na Umowie.

Koordynatorami staży są:
– w przypadku lekarzy: prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, dr hab. n. med. Krzysztof Szydło  – Wydział Nauk Medycznych w Katowicach.
– w przypadku lekarzy dentystów: dr hab. n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu.

Lista kroków niezbędnych do wykonania po zakończeniu stażu jest dostępna w rozdziale: Uznanie 6-miesięcznego stażu

Inne pytania można kierować do:
– w przypadku lekarzy: mgr Katarzyna Magiera – Wydział Nauk Medycznych w Katowicach;
– w przypadku lekarzy dentystów: mgr Rafał Piper – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu.