Uczelnia została wpisana na listę jednostek akredytowanych i posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych dla Diagnostów Laboratoryjnych z zakresu:

Specjalizacje prowadzone są przez Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.


INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA SPECJALIZACJE 2023

Uprzejmie informujemy, że Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. 2022 poz. 2280 , z późn. zm.).

Aby złożyć wniosek na specjalizacje należy posiadać konto w systemie SMK (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) jest możliwa pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Diagnosta laboratoryjny ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji, po założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) i potwierdzeniu tożsamości oraz uprawnień niezbędnych do posiadania konta, składa za pomocą SMK wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach –https://www.katowice.uw.gov.pl/), na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, w terminie (dla naboru jesiennego) od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia albo (dla naboru wiosennego) od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja.

W naborze jesiennym Studium prowadzi rekrutację na specjalizacje w dziedzinie:

laboratoryjna diagnostyka medyczna, laboratoryjna transfuzjologia medyczna oraz mikrobiologia medyczna

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 2. złożył wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne) – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK);
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składany podczas postępowania rekrutacyjnego zawiera:

 1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 2. nazwisko rodowe;
 3. miejsce i datę urodzenia;
 4. płeć;
 5. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
 6. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”;
 7. obywatelstwo (obywatelstwa);
 8. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca takie posiada;
 9. cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. posiadany stopień naukowy;
 11. okres zatrudnienia w zawodzie;
 12. liczbę publikacji i ich wykaz.

Do wniosku dołącza się:

 1. odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 2. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych;
 3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie diagnosty laboratoryjnego w pełnym wymiarze pracy;
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA
Program podstawowy https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/pdf/020-Lab_diagnostyka_medyczna-podstawowy-2018-1.pdf
Program uzupełniający https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/pdf/020-Lab_diagnostyka_medyczna-uzupelniajacy-2018-2.pdf
Wykaz miejsc staży kierunkowych – laboratoryjna diagnostyka medyczna

LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA
Program podstawowy https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/pdf/022-Lab_hematologia_medyczna-podstawowy-2016-1.pdf
Program uzupełniający https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/pdf/022-Lab_hematologia_medyczna-uzupelniajacy-Ist-2016-2.pdf

LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA
Program podstawowy https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/pdf/025-Lab_transfuzjologia_medyczna-podstawowy-2018-1.pdf
Program uzupełniający https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/pdf/025-Lab_transfuzjologia_medyczna-uzupelniajacy-2018-2.pdf
Wykaz miejsc staży kierunkowych – laboratoryjna transfuzjologia medyczna

LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA
Program podstawowy https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/pdf/021-Lab_genetyka_medyczna-podstawowy-2018-1.pdf
Program uzupełniający https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/pdf/021-Lab_genetyka_medyczna-uzupelniajacy-2018-2.pdf

MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA
Program podstawowy https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/pdf/024-Mikrbiologia_medyczna-podstawowy-2018.pdf