Uczelnia została wpisana na listę jednostek akredytowanych i posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych dla Diagnostów Laboratoryjnych z zakresu:

Specjalizacje prowadzone są przez Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA
INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA SPECJALIZACJĘ

Uprzejmie informujemy, że Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych  w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. 2022 poz. 2280 , z późn. zm.).

Aby złożyć wniosek na specjalizacje należy posiadać konto w systemie SMK (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) jest możliwa pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 2. złożył wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne) – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK);
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składany podczas postępowania rekrutacyjnego zawiera:

 1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 2. nazwisko rodowe;
 3. miejsce i datę urodzenia;
 4. płeć;
 5. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
 6. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”;
 7. obywatelstwo (obywatelstwa);
 8. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca takie posiada;
 9. cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. posiadany stopień naukowy;
 11. okres zatrudnienia w zawodzie;
 12. liczbę publikacji i ich wykaz.

Do wniosku dołącza się:

 1. odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 2. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych;
 3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie diagnosty laboratoryjnego w pełnym wymiarze pracy;
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Wniosek składa się w terminie od dnia                                  r. na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od                                                       r.

Do pobrania:
Program podstawowy
Program uzupełniający
Jednostki realizujące staże kierunkowe
Ustawa o medycynie laboratoryjnej

WZORY:
Umowa z diagnosta laboratoryjnym
Umowa z Kierownikiem Specjalizacji
Porozumienie Trójstronne
Porozumienie Ramowe na realizacje staży

LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA
INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA SPECJALIZACJĘ

Uprzejmie informujemy, że Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie laboratoryjna hematologia medyczna zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. 2022 poz. 2280 , z późn. zm.).

Aby złożyć wniosek na specjalizacje należy posiadać konto w systemie SMK (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) jest możliwa pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 2. złożył wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne) – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK);
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składany podczas postępowania rekrutacyjnego zawiera:

 1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 2. nazwisko rodowe;
 3. miejsce i datę urodzenia;
 4. płeć;
 5. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
 6. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”;
 7. obywatelstwo (obywatelstwa);
 8. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca takie posiada;
 9. cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. posiadany stopień naukowy;
 11. okres zatrudnienia w zawodzie;
 12. liczbę publikacji i ich wykaz.

Do wniosku dołącza się:

 1. odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 2. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych;
 3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie diagnosty laboratoryjnego w pełnym wymiarze pracy;
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Wniosek składa się w terminie od dnia                                  r. na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od                                                       r.

Do pobrania:
Program_podstawowy
Program_uzupełniający
Jednostki realizujące staże kierunkowe
Ustawa o medycynie laboratoryjnej

WZORY:
Umowa z diagnosta laboratoryjnym
Umowa z Kierownikiem Specjalizacji
Porozumienie Trójstronne
Porozumienie Ramowe na realizacje staży

LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA
INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA SPECJALIZACJĘ

Uprzejmie informujemy, że Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie laboratoryjna transfuzjologia medyczna zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. 2022 poz. 2280 , z późn. zm.).

Aby złożyć wniosek na specjalizacje należy posiadać konto w systemie SMK (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) jest możliwa pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 2. złożył wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne) – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK);
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składany podczas postępowania rekrutacyjnego zawiera:

 1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 2. nazwisko rodowe;
 3. miejsce i datę urodzenia;
 4. płeć;
 5. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
 6. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”;
 7. obywatelstwo (obywatelstwa);
 8. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca takie posiada;
 9. cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. posiadany stopień naukowy;
 11. okres zatrudnienia w zawodzie;
 12. liczbę publikacji i ich wykaz.

Do wniosku dołącza się:

 1. odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 2. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych;
 3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie diagnosty laboratoryjnego w pełnym wymiarze pracy;
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Wniosek składa się w terminie od dnia                                  r. na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od                                                       r.

Do pobrania:
Program_podstawowy
Program_uzupełniający
Jednostki realizujące staże kierunkowe
Ustawa o medycynie laboratoryjnej

WZORY:
Umowa z diagnosta laboratoryjnym
Umowa z Kierownikiem Specjalizacji
Porozumienie Trójstronne
Porozumienie Ramowe na realizacje staży

LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA
INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA SPECJALIZACJĘ

Uprzejmie informujemy, że Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie laboratoryjna genetyka medyczna zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. 2022 poz. 2280 , z późn. zm.).

Aby złożyć wniosek na specjalizacje należy posiadać konto w systemie SMK (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) jest możliwa pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 2. złożył wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne) – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK);
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składany podczas postępowania rekrutacyjnego zawiera:

 1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 2. nazwisko rodowe;
 3. miejsce i datę urodzenia;
 4. płeć;
 5. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
 6. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”;
 7. obywatelstwo (obywatelstwa);
 8. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca takie posiada;
 9. cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. posiadany stopień naukowy;
 11. okres zatrudnienia w zawodzie;
 12. liczbę publikacji i ich wykaz.

Do wniosku dołącza się:

 1. odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 2. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych;
 3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie diagnosty laboratoryjnego w pełnym wymiarze pracy;
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Wniosek składa się w terminie od dnia                                  r. na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od                                                       r.

Do pobrania:
Program_podstawowy
Program_uzupełniający
Jednostki realizujące staże kierunkowe
Ustawa o medycynie laboratoryjnej

WZORY:
Umowa z diagnosta laboratoryjnym
Umowa z Kierownikiem Specjalizacji
Porozumienie Trójstronne
Porozumienie Ramowe na realizacje staży

MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA
INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA SPECJALIZACJĘ

Uprzejmie informujemy, że Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie mikrobiologia medyczna zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. 2022 poz. 2280 , z późn. zm.).

Aby złożyć wniosek na specjalizacje należy posiadać konto w systemie SMK (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) jest możliwa pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 2. złożył wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne) – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK);
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składany podczas postępowania rekrutacyjnego zawiera:

 1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
 2. nazwisko rodowe;
 3. miejsce i datę urodzenia;
 4. płeć;
 5. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
 6. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”;
 7. obywatelstwo (obywatelstwa);
 8. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca takie posiada;
 9. cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. posiadany stopień naukowy;
 11. okres zatrudnienia w zawodzie;
 12. liczbę publikacji i ich wykaz.

Do wniosku dołącza się:

 1. odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 2. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych;
 3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie diagnosty laboratoryjnego w pełnym wymiarze pracy;
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Wniosek składa się w terminie od dnia                                  r. na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od                                                       r.

Do pobrania:
Program podstawowy
Program uzupełniający
Jednostki realizujące staże kierunkowe
Ustawa o medycynie laboratoryjnej

WZORY:
Umowa z diagnosta laboratoryjnym
Umowa z Kierownikiem Specjalizacji
Porozumienie Trójstronne
Porozumienie Ramowe na realizacje staży