Informacja w sprawie naboru na specjalizację dla diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Uprzejmie informujemy, że Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna. Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1991, z późn. zm.), zmieniającej ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. 2001 Nr 100 poz. 1083, z późn. zm.) szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:
1. posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);
3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składany podczas postępowania rekrutacyjnego zawiera:
1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
2. nazwisko rodowe;
3. miejsce i datę urodzenia;
4. płeć;
5. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
6. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”;
7. obywatelstwo (obywatelstwa);
8. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca takie posiada;
9. cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
10. posiadany stopień naukowy;
11. okres zatrudnienia w zawodzie;
12. liczbę publikacji i ich wykaz.

Do wniosku dołącza się:
1. odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
2. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych;
3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie diagnosty laboratoryjnego w pełnym wymiarze pracy;
4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Wniosek składa się w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia 2022 r. na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od dnia 16 grudnia 2022 r. do dnia 15 stycznia 2023 r.
Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK w wymaganym terminie, przez diagnostę laboratoryjnego, jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) jest możliwa pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Serdecznie zapraszam
dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM
Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Do pobrania:

Program_podstawowy

Program_uzupełniający

Lista_miejsc_staży

Zaswiadczenie – akredytacja