W związku z zainteresowaniem Farmaceutów procesem specjalizacyjnego doskonalenia zawodowego w dziedzinie farmacja apteczna, uprzejmie informuję, że planuje się przeprowadzić – w 2022 roku – jesienny nabór na specjalizację. W związku z powyższym Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, przekaże do Urzędu Wojewódzkiego, za Pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), informacje o wolnych miejscach specjalizacyjnych oraz kosztach szkolenia w miesiącu październiku br. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. 2022 r. poz. 184 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez Farmaceutów (Dz.U. z 2022, poz. 932), szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
  2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa,  na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);
  3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiotowy wniosek zawiera:
1. imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy; nazwisko rodowe; miejsce i datę urodzenia; płeć;
2. numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3. numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
4. obywatelstwo (obywatelstwa);
5. adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
6. okres zatrudnienia w zawodzie;
7. posiadany stopień naukowy; liczbę publikacji i ich wykaz.

Do wniosku dołącza się:
1. odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia studiów wyższych;
2. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego;
3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie;
4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

Wniosek składa się w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia 2022 r. na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od dnia 16 XII 2022 r. do dnia 15 I 2023 r. Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK przez Farmaceutę, jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) możne być dokonana pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Serdecznie zapraszam
dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM
Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Do pobrania: program specjalizacji