Wykaz dokumentów

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Wykaz dokumentów potrzebnych do otwarcia przewodu doktorskiego

 1. podanie do Dziekana Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie (wzór 1):
  1. nauk medycznych - dyscyplina biologia medyczna,
  2. nauk medycznych - dyscyplina medycyna,
  3. nauk medycznych - dyscyplina stomatologia,
  4. nauk farmaceutycznych
 2. oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu 
 3. życiorys 
 4. opinia opiekuna naukowego (promotora) o doktorancie
 5. proponowany temat oraz cele i założenia pracy doktorskiej wg schematu [tezy pracy doktorskiej] (wzór 2) 
 6. zgoda komisji bioetycznej/etycznej SUM 
 7. oświadczenie podpisane przez wnioskodawcę, że przedstawiony temat pracy doktorskiej nie był przedmiotem przewodu doktorskiego w żadnej innej uczelni (wzór 3)
 8. wykaz prac naukowych (wzór 4)
 9. odbitki prac naukowych 
 10. oświadczenie pracodawcy o przejęciu płatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (wzór 5)

Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy doktorskiej

 1. rozprawa doktorska w 5 egzemplarzach, zawierająca streszczenie w wersji anglojęzycznej 
 2. rozprawa doktorska na opisanym CD (w formacie PDF lub edytorach tekstu umożliwiających prostą zamianę pliku na PDF) zawierająca streszczenie w języku polskim i angielskim; 
 3. opinia promotora   

Druki do złożenia po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

 1. zawiadomienie o nadaniu stopnia naukowego doktora (wzór 6)
 2. karta SYNABA (wzór 7, wzór7a)
 3. załącznik do karty SYNABA (wzór 8)