Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie farmacji przemysłowej jest przygotowany do pełnienia odpowiedzialnych funkcji, w firmach farmaceutycznych, w zakresie:

  • technologii wytwarzania produktów leczniczych z zastosowaniem procedur Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Procedura wytwarzania obejmuje planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie prowadzonych procesów technologicznych w celu wytworzenia produktów o maksymalnej dostępności biologicznej, zapewniających skuteczną i bezpieczną terapię;
  • metod kontroli jakości wytworzonych leków, sposobu raportowania oraz archiwizowania wyników badań z zastosowaniem procedur Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP);
  • nadzorowania technologii nowoczesnych postaci leku w oparciu o poznanie zależności między substancją leczniczą a substancjami pomocniczymi stosowanymi do otrzymania leku. Szczególny nacisk położony jest na współcześnie stosowane materiały polimerowe, stanowiących matrycę leku, umożliwiających uwalnianie inkorporowanej w niej substancji leczniczej z zaprogramowaną szybkością, w zaprogramowanym czasie uwalniania, w miejscu docelowym. Leki spełniające wymienione warunki stanowią wyzwanie w terapii XXI wieku.

Absolwent będzie posiadał wiedzę:

  • o mikroorganizmach wykorzystywanych, z jednej strony, w produkcji przemysłowej farmaceutyków, z drugiej strony, zanieczyszczających surowce i produkty farmaceutyczne. Pozna wynikające z tego wymagania dla aseptycznego wytwarzania leków;
    • w zakresie procedur prawnych związanych z wprowadzaniem produktów leczniczych, suplementów diety i wyrobów kosmetycznych do obrotu;
    • o stosowaniu Prawa Farmaceutycznego, jako fragmencie prawa medycznego, dyrektywach i rozporządzeniach UE dotyczących dokumentacji i warunków dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, tak by były zgodne z wymogami UE.

Absolwent studiów, w oparciu o znajomość zasad Dobrej Praktyki Dystrybucji Leków potrafi ocenić, czy wypełnione są, określone prawem, zakresy obowiązków dających rękojmię prawidłowego prowadzenia hurtowni farmaceutycznej i apteki. Przygotowany jest do monitorowania bezpieczeństwa stosowania leków po wprowadzeniu ich do obrotu.

W oparciu o znajomość czynników wpływających na trwałość leku podczas przechowywania i transportu potrafi określić właściwe warunki przechowywania i opakowania produktów leczniczych, zapewniających maksymalną trwałość preparatu.

Zdobyta w czasie studiów wiedza umożliwi nadzorowanie procesów biotechnologicznych w produkcji szeregu leków, jak: antybiotyki, hormony sterydowe, przeciwciała monoklonalne, leki o charakterze białkowym otrzymywane z zastosowaniem technik inżynierii genetycznej.

Odbycie studiów podyplomowych w zakresie farmacji przemysłowej umożliwi również poszerzenie wiedzy z zakresu działalności marketingowej produktów leczniczych i jednostek usług leczniczych oraz pozwali na szersze uwzględnienie zasad ekonomiki zdrowia i farmakoekonomiki, a także podkreśli znaczenie wizerunku firmy, jej organizacji i zarządzania.

Farmacja przemysłowa