Uzyskane kwalifikacje

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Uzyskane kwalifikacje
Główną ideą opieki nad osobami starszymi jest organizacja życia społecznego umożliwiająca zachowanie praw ludzi starszych do partycypacji społecznej, niezależności, samorealizacji i godności tudzież utrzymywania ich niezależności. Zadania te obejmują szeroki zakres działań leżących w profilu kompetencji szeregu służb społecznych od których wymaga się przyjęcia odpowiedniej strategii działań i integracji organizacyjnej prowadzących do zapewnienia warunków umożliwiających wspieranie samodzielności, dostęp do aktywności społecznej oraz różnego rodzaju usług i poradnictwa.

Studia podyplomowe „Gerontologia i opieka nad osobami starszymi” mają na celu kontynuację i rozszerzenie kompetencji zawodowych uzyskanych przez studentów – w ramach różnych kierunków – wcześniejszych etapów akademickiej edukacji w dwóch podstawowych zakresach. Pierwszy obejmuje ogólny rozwój i wpisuje się w szeroko rozumiane kompetencje humanistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polityki społecznej, psychologii, pedagogiki, demografii czy gerontologii społecznej. Drugi zakres ma na celu budowanie i rozwijanie kompetencji specjalistycznych, obejmujących zarówno wiedzę teoretyczną dotyczącą epidemiologii, struktury organizacyjnej systemów zabezpieczenia zdrowotnego i społecznego, a także medycznych podstaw geriatrii i fizjoterapii, jak i uzupełnienia kompetencji studentów w zakresie umiejętności diagnozowania potrzeb osób starszych, mechanizmów izolacji i wykluczenia społecznego, podnoszenia jakości życia, pielęgnowania, pozyskiwania różnych form wsparcia instytucjonalnego w zakresie sektora opieki zdrowotnej oraz społecznej, konstruowania programów wsparcia społecznego, a także procesów rehabilitacji, czy komunikacji interpersonalnej i kreowania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Tak zakreślone kompetencje absolwenta należy zatem określić jako wyjątkowo wszechstronne i unikatowe w porównaniu do aktualnie dostępnej oferty edukacyjnej szkolnictwa wyższego. Znacząco wykraczają one poza zakres fizycznej opieki nad osobą starszą. Prócz tego absolwent winien charakteryzować się otwartością, empatią a także wieloma innymi cechami umożliwiającymi wypełnianie licznych zadań wsparcia, opieki i animacji otoczenia środowiskowego osób starszych.

Miejscem pracy absolwenta będzie środowisko domowe, najbliższe otoczenie osoby starszej a ponadto różne instytucje podejmujące opiekę nad osobami starszymi: gminne, miejskie czy powiatowe ośrodki pomocy społecznej, ośrodki pomocy rodzinie, domy seniora, szpitale i poradnie oraz instytucje zarządzające systemem opieki zdrowotnej i opieki społecznej.

Celem proponowanych przez nas studiów jest lepsze przygotowanie zawodowe pracowników różnych dziedzin do pełnienia społecznej misji organizacji i realizacji opieki nad osobami starszymi.

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi