Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów może być przyznane:

  1. doktorantowi studiującemu na pierwszym roku studiów doktoranckich, jeżeli osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym,
  2. doktorantowi studiującemu na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
    1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
    2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
    3. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant, który ponadto:

  1. zaliczył poprzedni rok studiów do 30 września (decyduje data złożenia indeksu w Studium Doktoranckim), za wyjątkiem doktorantów podejmujących studia na I roku,
  2. złożył wniosek o stypendium do Rektora wraz z załącznikami.

Spośród doktorantów studiów doktoranckich każdego Wydziału, studiujących na drugim i kolejnych latach studiów  tworzy się listę rankingową w oparciu o liczbę punktów uzyskanych przez doktorantów, zawartych we wniosku o przyznanie stypendium Rektora. Spośród doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów tworzy się listę rankingową odrębnie dla studiów każdego Wydziału, w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego.

Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów oraz liczbę doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium, znajdujących się na liście rankingowej, ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów.

Regulaminy, zarządzenia oraz wzory wniosków można pobrać tutaj