Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Współorganizatorami międzyuczelnianych studiów podyplomowych w zakresie Zamówienia publiczne w ochronie zdrowiaWydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Limit przyjęć:
20 osób

Forma studiów:
Studia podyplomowe „Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia” trwają dwa semestry i obejmują łącznie 202 godzin dydaktycznych w tym: 152 godz. wykładów, 50 godz. seminaria/warsztaty. Warunkiem ukończenia międzyuczelnianych studiów podyplomowych ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów, pozytywne zdanie egzaminu dyplomowego oraz przedstawienie i obrona pracy dyplomowej.
Zajęcia będą odbywać się kolejno w trzech blokach tematycznych:
1.    ekonomika i organizacja w ochronie zdrowia
2.    zagadnienia prawne
3.    zamówienia publiczne – zagadnienia szczegółowe
w wyznaczonych co dwa tygodnie terminach zjazdów.
Po ukończeniu międzyuczelnianych studiów podyplomowych ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
Całkowity koszt studiów wynosi:
dla I roku studiów  –  2 260,00 zł,
w tym: za semestr zimowy – 1 130,00 zł, za semestr letni – 1 130,00 zł.

Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia regulowany jest przez Zarządzenie nr 66/2017 z dnia 17.05.2017 r., Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu podjęte w roku akademickim 2017/2018.

Miejsce realizacji zajęć:
Zajęcia na międzyuczelnianych studiach podyplomowych ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA będą odbywać się w salach wykładowych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Bytom ul. Piekarska 18). Uczelnia gwarantuje niezbędne zaplecze techniczne dla realizacji zaplanowanych zajęć (sale wykładowe, rzutniki konwencjonalne i multimedialne, drukarki, skanery, kopiarki oraz obsługę administracyjną).

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach  – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM.

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia