Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia jest Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Limit przyjęć
minimum 20 osób

Forma studiów:
Studia podyplomowe „Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia” trwają dwa semestry i obejmują łącznie 195 godzin dydaktycznych w tym:
130 godz. wykładów, 20 godz. ćwiczeń, 45 godz. seminarium.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia” jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów, pozytywne zdanie egzaminu dyplomowego oraz przedstawienie i obrona pracy dyplomowej. Zajęcia będą odbywać się kolejno w modułach tematycznych. Maksymalnie 8 godzin lekcyjnych dziennie w wyznaczone co dwa tygodnie terminy zjazdów (soboty i niedziele). Po ukończeniu studiów podyplomowych „Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia” słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
Wysokość opłat ustalana jest Zarządzeniem Rektora SUM przed rozpoczęciem studiów w danym roku akademickim - Zarządzenie nr 116/2020 Rektora SUM z dnia 02.07.2020 r.
Zasady pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne reguluje Zarządzenie Rektora SUM - Zarządzenie nr 200/2019 Rektora SUM z dnia 17.12.2019 r.

Miejsce zajęć:
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Bytom ul. Piekarska 18). Instytucja gwarantuje niezbędne zaplecze techniczne dla realizacji zaplanowanych zajęć (sale wykładowe, rzutniki konwencjonalne i multimedialne, drukarki, skanery, kopiarki oraz obsługę administracyjną).

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje – Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach"

 

Edukacja zdrowotna z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i żywienia