Terapia neurorozwojowa

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
Organizatorem studiów podyplomowych w zakresie : ”Terapia neurorozwojowa” jest Wydział  Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Limit przyjęć:
15  osób

Forma studiów:
Niestacjonarne (zaoczne) studia podyplomowe „Terapia neurorozwojowa” trwają dwa semestry i obejmują łącznie 750 godzin: 100 godz. wykładów w tym 70 godz. w formie kształcenia na odległość (e-learning),
85 godz. ćwiczeń i 565 godz. bez nauczyciela.
Słuchacze studiów podyplomowych  będą  uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych objętych planem studiów celem uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów przewidzianych w planie studiów.
Warunkiem ukończenia niestacjonarnych studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć stosownie do wymogów przewidzianych w programie studiów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej dotyczącej „Indywidualnego programu terapii neurorozwojowej dla…” w formie studium przypadku.
Po ukończeniu studiów podyplomowych „Terapia neurorozwojowa” słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
(studia trwają 2 semestry) 2470,00 zł,
w tym: za semestr zimowy – 1 235,00 zł, za semestr letni – 1235,00 zł,

Regulamin Studiów Podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 27 lutego 2013 r.

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych:
nabór otwarty.

Terapia neurorozwojowa