Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Limit przyjęć:
15  osób

Forma studiów:
Niestacjonarne (zaoczne) studia podyplomowe „Terapia neurorozwojowa” trwają dwa semestry i obejmują łącznie 750 godzin: 100 godz. wykładów w tym 70 godz. w formie kształcenia na odległość (e-learning), 85 godz. ćwiczeń i 565 godz. bez nauczyciela.
Słuchacze studiów podyplomowych  będą  uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych objętych planem studiów celem uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów przewidzianych w planie studiów.
Warunkiem ukończenia niestacjonarnych studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć stosownie do wymogów przewidzianych w programie studiów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej dotyczącej „Indywidualnego programu terapii neurorozwojowej dla…” w formie studium przypadku.
Po ukończeniu studiów podyplomowych „Terapia neurorozwojowa” słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
(studia trwają 2 semestry) 2 470,00 zł,
w tym: za semestr zimowy – 1 235,00 zł, za semestr letni – 1 235,00 zł,

Zarządzenie Nr 114/2019 z dnia 03.07.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach podjęte w roku akademickim 2019/2020

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje  Załącznik nr 1 do  Uchwały Nr 58/2013 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 27 lutego 2013 r.

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych:
nabór otwarty

Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym