Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
Organizatorem studiów podyplomowych w zakresie : ”Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna” jest Wydział Nauk o Zdrowiu  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Limit przyjęć:
15  osób

Forma studiów:
Niestacjonarne studia podyplomowe w zakresie Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna trwają dwa semestry i obejmują łącznie 750 godzin dydaktycznych  70 godz. wykładów w formie kształcenia na odległość (e-learning) 45 godz. ćwiczeń, 25 godz. seminarium i 610 godz. bez udziału nauczyciela.
Słuchacze studiów podyplomowych  będą  uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych objętych planem studiów celem uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów przewidzianych w planie studiów. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów  przewidzianych w planie studiów  oraz przedstawienie i obrona pracy dyplomowej
Po ukończeniu studiów podyplomowych Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
I rok studiów ( studia trwają 2 semestry)  - 1780 zł,
w tym: za semestr zimowy – 890,00 zł, za semestr letni – 890,00 zł

Zarządzenie Nr 114/2019 z dnia 03.07.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach podjęte w roku akademickim 2019/2020

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin Studiów Podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

Wprowadzenie
Wady postawy ciała obejmują znaczny odsetek dzieci i młodzieży, mają charakter rozwojowy i należą do najczęstszych patologii dotyczących dzieci w wieku szkolnym. Zbyt późno zdiagnozowane i nieleczone mogą prowadzić do zmian nieodwracalnych. Częste występowanie wad postawy u dzieci i młodzieży skłania do podejmowania kroków ku temu, by ich odległe skutki były możliwie jak najmniejsze. Studia umożliwiają słuchaczom zdobywanie odpowiedniego zasobu wiedzy i umiejętności do świadomego stosowania zabiegów mających na celu zapewnienie dziecku właściwego rozwoju fizycznego
i prawidłowej postawy ciała.

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: nabór otwarty

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna