Edukacja seksualna

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
Organizatorem studiów podyplomowych w zakresie : ”Edukacja seksualna” jest Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Limit przyjęć:
20  osób

Forma studiów:
Niestacjonarne studia podyplomowe w zakresie Fizjoterapia w onkologii z elementami psychoonkologii trwają dwa semestry i obejmują łącznie 750 godzin dydaktycznych : 172 godz. wykładów w tym 85 godz. prowadzonych w formie e-learning, 78 godz. ćwiczeń, 500 godz. bez udziału nauczyciela.
Słuchacze studiów podyplomowych  będą  uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych objętych planem studiów celem uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów   przewidzianych w planie studiów. Warunkiem ukończenia niestacjonarnych studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć stosownie do wymogów przewidzianych w programie studiów oraz napisanie pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów podyplomowych ”Fizjoterapia w onkologii z elementami psychoonkologii” słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
I rok studiów ( studnia trwają 2 semestry)  - 2500,00  zł, w tym: za semestr zimowy – 1 250,00 zł, za semestr letni – 1 250,00  zł,

Zarządzenie Nr 138/2018 z dnia 13.07.2018 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach Zarządzenie Nr 138/2018 z dnia 13.07.2018 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach podjęte w roku akademickim 2018/2019

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje  Załącznik nr 1 do  Uchwały Nr 58/2013 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 27 lutego 2013 r.

Wprowadzenie
Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej: biologicznych podstaw seksualności człowieka, norm w zachowaniach seksualnych, filozofii, kultury i etyki seksualności człowieka, zagadnień psychologiczno- pedagogicznych w seksuologii, podstaw wychowania  do życia w rodzinie, edukacji i poradnictwa seksuologicznego. Celem studiów podyplomowych w zakresie seksuologii jest podwyższenie kwalifikacji słuchaczy, którzy uzyskują dodatkową, specjalistyczną wiedzę seksuologiczną, co pozwala im na wykorzystanie nowych umiejętności w ramach podstawowego zawodu – w różnych aspektach życia społecznego. Studia podyplomowe mają przygotować do rozwiązywania problemów w sferze seksualnej u młodzieży i prowadzenia edukacji seksualnej. Istnieje też potrzeba przygotowania absolwentów do prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej w szkołach, realizowania promocji zdrowia i poradnictwa w organizacjach rządowych i pozarządowych.

Edukacja seksualna