Edukacja seksualna

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
Organizatorem studiów podyplomowych w zakresie : ”Edukacja seksualna” jest Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Limit przyjęć:
20  osób

Forma studiów:
Niestacjonarne (zaoczne) studia podyplomowe ”Edukacja seksualna” trwają dwa semestry i obejmują łącznie 750 godzin dydaktycznych: 115 godziny wykładów, w tym 56 godz. w formie kształcenia na odległość (e-learning), 91 godz. seminariów, 444 godziny bez nauczyciela.
Słuchacze studiów podyplomowych  będą  uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych objętych planem studiów celem uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów przewidzianych w planie studiów. Warunkiem ukończenia niestacjonarnych studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć stosownie do wymogów przewidzianych w programie studiów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.
Po ukończeniu studiów podyplomowych ”Edukacja seksualna” słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Koszt studiów:
I rok studiów ( studia trwają 2 semestry) - 2140,00 zł,
w tym: za semestr zimowy – 1070,00 zł, za semestr letni – 1070,00  zł

Zarządzenie Nr 114/2019 z dnia 03.07.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach podjęte w roku akademickim 2019/2020

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin Studiów Podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

Wprowadzenie

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej: biologicznych podstaw seksualności człowieka, norm w zachowaniach seksualnych, filozofii, kultury i etyki seksualności człowieka, zagadnień psychologiczno- pedagogicznych w seksuologii, podstaw wychowania  do życia w rodzinie, edukacji i poradnictwa seksuologicznego. Celem studiów podyplomowych w zakresie seksuologii jest podwyższenie kwalifikacji słuchaczy, którzy uzyskują dodatkową, specjalistyczną wiedzę seksuologiczną, co pozwala im na wykorzystanie nowych umiejętności w ramach podstawowego zawodu – w różnych aspektach życia społecznego. Studia podyplomowe mają przygotować do rozwiązywania problemów w sferze seksualnej u młodzieży i prowadzenia edukacji seksualnej. Istnieje też potrzeba przygotowania absolwentów do prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej w szkołach, realizowania promocji zdrowia i poradnictwa w organizacjach rządowych i pozarządowych.

Edukacja seksualna