Towaroznawstwo zielarskie z elementami ziołolecznictwa

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku: Towaroznawstwo zielarskie z elementami ziołolecznictwa jest Wydział Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Limit przyjęć:
36 osób

Forma studiów:
Studia podyplomowe na kierunku: Towaroznawstwo zielarskie z elementami ziołolecznictwa trwają 2 semestry. Zajęcia dydaktyczne obejmują 250 godzin (I semestr – 150 godzin, II semestr – 100). W trakcie dwóch semestrów realizowane są wykłady w liczbie 152 godziny, w ramach bezpośrednich spotkań oraz 41 godzin w ramach e-learningu i ćwiczenia - 57 godzin. Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje konsultacje i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu (58 godzin) oraz samodzielną pracę słuchacza (302 godziny), realizowaną poprzez: przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadków), przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu, wyszukiwanie informacji z użyciem technik informacyjnych, wykorzystanie metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy z witryn Internetowych i itp. Łączne obciążenie dydaktyczne słuchacza wynosi 610 godzin.

Koszt studiów:
Całkowity koszt studiów na kierunku Towaroznawstwo zielarskie z elementami ziołolecznictwa (studia trwają 2 semestry):
1. w przypadku kształcenia 12-23 uczestników (1 gr. ćwiczeniowa) wynosi:
dla I roku studiów –  6 650,00 zł., w tym: za semestr zimowy – 3 325,00 zł, za semestr letni – 3 325,00 zł.;
2. w przypadku kształcenia 24-35 uczestników (2 gr. ćwiczeniowe) wynosi:
dla I roku studiów – 3 920,00 zł.,  w tym: za semestr zimowy – 1 960,00 zł, za semestr letni – 1 960,00 zł .;
3. w przypadku kształcenia powyżej 35 uczestników (3 gr. ćwiczeniowe) wynosi:
dla I roku studiów – 3 010,00 zł., w tym: za semestr zimowy – 1 505,00 zł., za semestr letni – 1 505,00 zł.

Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia regulowany jest przez Zarządzenie nr 147/2020, z dnia 04.08.2020 r., w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu podjęte w roku akademickim 2020/2021.

Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2020 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 27 stycznia 2020 r.

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

UWAGA !!!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wystawiania faktur: tutaj

Towaroznawstwo zielarskie z elementami ziołolecznictwa