Podyplomowe studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych pracujących w przemyśle farmaceutycznym

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Organizator:
Organizatorem Podyplomowych studiów uzupełniających dla Osób Wykwalifikowanych pracujących w przemyśle farmaceutycznym jest Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Limit przyjęć:
40 osób

Forma studiów:
Ramowy program studiów podyplomowych został opracowany w 2019 roku przez Zespół Ekspertów pod kierownictwem Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji przemysłowej, Pani prof. dr hab. Małgorzaty Sznitowskiej oraz zaakceptowany przez Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych.
Podyplomowe studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych pracujących w przemyśle farmaceutycznym będą trwały 2 semestry. Zajęcia dydaktyczne, wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchacza, będą obejmowały 224 godziny i prowadzone będą w 3 modułach:

  1. Fizykochemiczne podstawy farmacji,
  2. Biologiczne podstawy farmacji,
  3. Technologia i analiza leku.

W trakcie dwóch semestrów realizowane będą wykłady w liczbie 96 godzin, seminaria w liczbie 100 godzin i ćwiczenia - 28 godzin. Pozostałe obciążenie dydaktyczne będzie obejmowało konsultacje i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu (33 godziny) oraz samodzielną pracę (447 godzin), realizowaną poprzez: przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadków), przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu, wyszukiwanie informacji z użyciem technik informacyjnych, wykorzystanie metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy z witryn Internetowych i itp.
Łączne obciążenie dydaktyczne słuchacza będzie wynosiło 704 godziny.

Dodatkowe informacje:
Słuchacze studiów zobligowani będą do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych (zgodnie z obowiązującym harmonogramem) oraz uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów.
Potwierdzeniem ukończenia Podyplomowych studiów uzupełniających dla Osób Wykwalifikowanych pracujących w przemyśle farmaceutycznym będzie wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, podpisanego przez JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych będzie uzyskanie określonych kierunkowych efektów uczenia się i zdobycie 30 punktów ECTS, wynikających z programu studiów.

Tryb zajęć:
Zajęcia będą odbywały się w systemie niestacjonarnym dwa lub trzy razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Miejsce zajęć:
Zajęcia na studiach podyplomowych (wykłady i ćwiczenia) będą prowadzone w salach wykładowych i pracowniach Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu zlokalizowanych się przy ulicach: Jedności 8, Jagiellońskiej 4, Ostrogórskiej 30 i Kasztanowej 3.
Sale wykładowe wyposażone są w niezbędne zaplecze techniczne tj.: komputer, rzutnik multimedialny i dostęp do Internetu, natomiast pracownie w odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia ćwiczeń.

Koszt studiów:
Całkowity koszt studiów na kierunku Podyplomowe studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych pracujących w przemyśle farmaceutycznym (studia trwają 2 semestry):
1. w przypadku kształcenia 12-23 uczestników (1 gr. ćwiczeniowa) wynosi:
dla I roku studiów – 7 800,00 zł., w tym: za semestr zimowy – 3 900,00 zł., za semestr letni – 3 900,00 zł.;
2. w przypadku kształcenia 24-35 uczestników (2 gr. ćwiczeniowe) wynosi:
dla I roku studiów – 5 400,00 zł., w tym: za semestr zimowy – 2 700,00 zł., za semestr letni – 2 700,00 zł.;
3. w przypadku kształcenia 36 uczestników (3 gr. ćwiczeniowe) wynosi:
dla I roku studiów – 4 600,00 zł., w tym: za semestr zimowy – 2 300,00 zł., za semestr letni – 2 300,00 zł.

Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia regulowany jest przez Zarządzenie nr 147/2020, z dnia 04.08.2020 r., w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu podjęte w roku akademickim 2020/2021.

 

Podyplomowe studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych pracujących w przemyśle farmaceutycznym