Farmacja przemysłowa

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

W roku akademickim 2020/21 nabór na ww. kierunek studiów podyplomowych nie będzie prowadzony.

 

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku: Farmacja przemysłowa jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Limit przyjęć
od 12 do 40 osób

Forma studiów
Studia podyplomowe na kierunku: Farmacja przemysłowa trwają 2 semestry i obejmują łącznie 205 godzin (I semestr – 100 godzin i II semestr – 105 godzin). W trakcie dwóch semestrów zrealizowanych zostanie 148 godzin wykładów i 57 godzin ćwiczeń.

Miejsce prowadzenia zajęć
Zajęcia na studiach podyplomowych (wykłady, seminaria i ćwiczenia) odbywać się będą w salach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, jak również w Jednostkach Organizacyjnych wyżej wymienionego Wydziału, mieszczących się w Sosnowcu przy ulicach:
•Jagiellońskiej 4,
•Jedności 8,
•Kasztanowej 3.
Dodatkowo, ćwiczenia z przedmiotu „Polimerowe systemy uwalniania leków” prowadzone będą w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34.
Sale wykładowe i seminaryjne wyposażone są w niezbędne zaplecze techniczne tj.: komputer, rzutnik multimedialny i dostęp do Internetu, natomiast sale ćwiczeniowe i laboratoryjne wyposażone są dodatkowo w sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dydaktycznych.

Dodatkowe informacje
Słuchacze studiów zobligowani są do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów.
Studia kończą się zdaniem egzaminu kończącego kształcenie podyplomowe.
Potwierdzeniem ukończenia studiów jest wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, podpisane przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie farmacji przemysłowej jest uzyskanie określonych efektów kształcenia, wynikających z programu kształcenia i 61 punktów ECTS.

Koszt studiów
Całkowity koszt studiów uwarunkowany będzie od ilości osób podejmujących kształcenie na kierunku Farmacja przemysłowa (studia trwają 2 semestry):
1.    w przypadku kształcenia od 12 do 23 osób:
dla I roku studiów – 4 430,00 zł,
w tym za semestr zimowy – 2 215,00 zł, za semestr letni – 2 215,00 zł,
2.    w przypadku kształcenia od 24 do 35 osób:
dla I roku studiów – 2 710,00 zł,
w tym za semestr zimowy – 1 355,00 zł, za semestr letni – 1 355,00 zł,
3.    w przypadku kształcenia powyżej 36 osób:
dla I roku studiów – 2 140,00 zł,
w tym za semestr zimowy – 1 070,00 zł, za semestr letni – 1 070,00 zł.
 

Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia regulowany jest przez Zarządzenie nr 89/2017 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu podjęte w roku akademickim 2017/2018.

 

Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM

 

UWAGA !!!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wystawiania faktur: tutaj

Farmacja przemysłowa