Biotechnologia medyczna

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 
W roku akademickim 2020/21 nabór na ww. kierunek studiów podyplomowych nie będzie prowadzony.
 

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku: Biotechnologia Medyczna jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Forma studiów
Studia podyplomowe na kierunku: Biotechnologia medyczna trwają 2 semestry i obejmują łącznie 230 godzin (I semestr – 125 godzin i II semestr – 105 godzin). W trakcie dwóch semestrów zrealizowanych zostanie 115 godzin wykładów, 45 godzin seminariów i 70 godziny ćwiczeń.

Miejsce prowadzenia zajęć
Zajęcia na studiach podyplomowych (wykłady, seminaria i ćwiczenia) odbywać się będą w salach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, jak również w Jednostkach Organizacyjnych wyżej wymienionego Wydziału, mieszczących się w Sosnowcu przy ulicach:
•    Jagiellońskiej 4,
•    Jedności 8,
•    Kasztanowej 3.
Dodatkowo, ćwiczenia z przedmiotu „Polimery i ich wykorzystanie w biotechnologii medycznej” prowadzone będą w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34.
Sale wykładowe i seminaryjne wyposażone są w niezbędne zaplecze techniczne tj.: komputer, rzutnik multimedialny i dostęp do Internetu, natomiast sale ćwiczeniowe i laboratoryjne wyposażone są dodatkowo w sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dydaktycznych.

Dodatkowe informacje
Słuchacze studiów zobligowani są do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów.
Studia kończą się zdaniem egzaminu dyplomowego.
Potwierdzeniem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest wydanie świadectwa ukończenia kształcenia podyplomowego.

Koszt studiów
Całkowity koszt studiów uwarunkowany będzie od ilości osób podejmujących kształcenie na kierunku Biotechnologia medyczna (studia trwają 2 semestry):
1.    w przypadku kształcenia od 12 do 23 osób:
dla I roku studiów- 5 060,00 zł.,
w tym za semestr zimowy – 2 530,00 zł, za semestr letni – 2 530,00 zł.,
2.    w przypadku kształcenia od 24 do 35 osób:
dla I roku studiów – 3 110,00 zł.,
w tym za semestr zimowy – 1 555,00 zł., za semestr letni – 1 555,00 zł.,
3.    w przypadku kształcenia powyżej 36 osób:
dla I roku studiów – 2 460,00 zł.,
w tym za semestr zimowy – 1 230,00 zł., za semestr letni – 1 230,00 zł.

Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia regulowany jest przez Zarządzenie nr 139/2018 w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu podjęte w roku akademickim 2018/2019.

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

 

Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM

 

UWAGA !!!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wystawiania faktur: tutaj

Biotechnologia medyczna