Farmacja

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Farmacja Apteczna

Kontakt

Informacji udziela:
Karolina Knapek - tel. (32) 364-11-40
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji
Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

 

Konsultanci w zakresie farmacji aptecznej:

Konsultant krajowy - dziedzina Farmacja Apteczna

Dr n. farm. Bożena Grimling
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Borowska 211
50-556 Wrocław
tel.: 71 784 03 15
faks: 71 784 03 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje bieżące

Kurs ze specjalizacji farmacja apteczna - Modułu Opieka farmaceutyczna część 2

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że od dnia 22.07.2020 r. do dnia 31.07.2020 r. odbędzie się kurs specjalizacyjny  "Rola komunikacji interpersonalnej w budowaniu relacji, teorie komunikowania się, wpływ czynników zewnętrznych i osobistych na proces komunikacji. Źródła informacji o leku" w formie e-learningu na platformie SUM.

 


INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA SPECJALIZACJĘ
Z DZIEDZINY FARMACJA APTECZNA

Uprzejmie informujemy, że Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego farmaceutów w dziedzinie farmacja apteczna.
Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz.U. z 201, poz. 516), szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2020 roku na postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2020.
Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK w wymaganym terminie, przez farmaceutę, jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień). Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) możne być dokonana pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Serdecznie zapraszam
Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów - informacje dostępne tutaj

 

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych /SMPM/

Zrealizowany w ramach Projektu Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4) System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych. Gromadzone w SMK informacje umożliwią podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia podyplomowego kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu, prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych w systemie ochrony zdrowia oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia. Celem Systemu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów doszkalających. Wdrożenie SMK stanowi zinformatyzowanie procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

W Systemie przetwarzane będą dane dotyczące:

 • Lekarzy i lekarzy dentystów,
 • Farmaceutów,
 • Pielęgniarek i położnych,
 • Diagnostów laboratoryjnych,
 • Innych zawodów medycznych.

Dla poszczególnych użytkowników SMK zostały zapewnione istotne funkcjonalności. Dzięki ich udostępnieniu, określone poniżej grupy uzyskają następujące możliwości:

Pracownicy medyczni:

 • wnioskowanie o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • prowadzenie Elektronicznej Karty Specjalizacji,
 • wnioskowanie o przystąpienie do egzaminu LEK/LDEK, PERM i państwowych egzaminów specjalizacyjnych.

Jednostki szkolące:

 • wnioskowanie o udzielenie akredytacji na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie,
 • tworzenia w systemie w postaci elektronicznej planów kształcenia.

Urzędy wojewódzkie, MON, MSW:

 • rozpatrywanie wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • weryfikacji elektronicznej dokumentacji odbytego szkolenia specjalizacyjnego,

CMKP:

 •  obsługa procesu akredytacji jednostek szkolących,
 • obsługa szkoleń i kursów w ramach specjalizacji.

CEM, CKPPiP:

 • Obsługa procesu egzaminacyjnego.

Kierownik specjalizacji:

 • tworzenie w systemie w postaci elektronicznej rocznego planu szkoleniowego,
 • potwierdzanie w Elektronicznej Karcie Specjalizacji odbytych procedur, kursów i staży kierunkowych, w ramach nadzoru nad przebiegiem szkolenia specjalizacyjnego.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 r. oraz z 2016 r. poz. 65) SMK powinien zostać udostępniony dla grup zawodowych – lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych z dniem1 maja 2016 r. zobowiązując jednocześnie pracowników medycznych do korzystania z tego systemu.

W związku z faktem, iż SMK wprowadza istotną zmianę związaną z przejściem z papierowej do elektronicznej formuły ewidencji procesu kształcenia wspomnianych wyżej grup zawodowych oraz mając na uwadze dobre praktyki stosowane przy wdrażaniu skomplikowanych systemów informatycznych, a także liczebność i zróżnicowanie użytkowników, do których skierowany jest system, podjęto decyzję dot. etapowego udostępniania jego funkcjonalności. Przyjęcie etapowego sposobu uruchomienia systemu umożliwi analizę i wyeliminowanie błędów pojawiających się w trakcie użytkowania, a także pozwoli zoptymalizować system, celem zwiększenia jego użyteczności i dostępności dla użytkowników.

Biorąc pod uwagę powyższe w pierwszym etapie tj. od 1 maja br. SMK uruchomione zostanie dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Dla pozostałych grup zawodowych, czyli lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych, System udostępniony zostanie z dniem 1 maja 2017 r.
Regulacje prawne w tym zakresie obejmuje ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.
Informujemy, iż w najbliższych dniach opublikowany zostanie kolejny komunikat skierowany do grup zawodowych, które w pierwszej kolejności korzystać będą z SMK tj. diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów.

Źródło informacji:
Wydział Kształcenia w Innych Zawodach Medycznych
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
https://www.csioz.gov.pl

 

Uwaga
Zastrzega się możliwość zmiany formy rejestracji i przyjmowania dokumentów do specjalizacji z farmacji aptecznej, ze względu na planowane wdrażanie nowego systemu ich rejestracji.

 

Informacja dla osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej

Specjalizację może rozpocząć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • Posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • Posiada roczny staż pracy w zawodzie farmaceuty,
 • Pracuje w miejscu właściwym dla danej specjalności (w przypadku specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej jest to apteka ogólnodostępna z recepturą), gdzie odbywany jest podstawowy staż specjalizacyjny,
 • Została zakwalifikowana do odbycia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku
z wprowadzaniem Systemu Monitorowania Kształcenia
nabór wiosenny 2017 nie odbędzie się.

 

Farmaceuta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa następujące dokumenty w białej teczce:

 • Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji,
 • Odpis dyplomu szkoły wyższej,
 • Kserokopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”,
 • Dokument potwierdzający co najmniej roczny staż pracy w zawodzie farmaceuty,
 • Zaświadczenie o aktualnym miejscu pracy potwierdzone przez pracodawcę, określające: nazwę, adres i typ apteki, stanowisko, wymiar godzin, data rozpoczęcia i czas zatrudnienia,
 • Dokument potwierdzający wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, opłata wynosi 50,00 zł płatne na konto bankowe Kolegium Kształcenia Podyplomowego,
 • Kserokopię dyplomu pierwszego stopnia specjalizacji (dotyczy osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji uzupełniającej).

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie w Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mieszczącego się w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 Kampus E, el: 032 364 11 40, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!

Akty prawne

 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie akredytacji udzielonej przez Ministra Zdrowia uzyskał zgodę na prowadzenie specjalizacji w specjalności– farmacja apteczna. Certyfikat Akredytacyjny Nr 2/2014 z dnia 08.08.2014r

Podstawowy akt prawny – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz.U. Nr 101, poz. 941, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381)

Dokumenty do pobrania

Szczegółowe informacje, komunikaty oraz programy specjalizacji znajdują się na stronach www.cmkp.edu.pl oraz www.mz.gov.pl