Limit przyjęć

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Zarządzenie Nr 80/2018 z dnia 11.05.2018 r.
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w sprawie:
ustalenia liczby miejsc na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich oraz niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim, w roku akademickim 2018/2019


Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm.), § 4 ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich oraz § 51 ust. 4 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (t. j. Uchwała Nr 35/2017 Senatu SUM z dnia 22.03.2017 r.) niniejszym zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ustalam w roku akademickim 2018/2019 liczbę miejsc na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich:
  1. na Wydziale Lekarskim w Katowicach - 30 miejsc;
  2. na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu - 36 miejsc;
  3. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu - 30 miejsc;
  4. na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach - 20 miejsc;
  5. na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu - 25 miejsc;
 2. Ustalam w roku akademickim 2018/2019 liczbę miejsc na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim:
  1. na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach -10 miejsc;
  2. na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu - 20 miejsc.

§ 2

Treść niniejszego Zarządzenia polecam umieścić na stronie internetowej Uczelni.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prorektor ds. Studiów i Studentów
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin – Kowalik