Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Na studia doktoranckie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może zostać przyjęta osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 2. uzyskała w postępowaniu kwalifikacyjnym przed Komisją Rekrutacyjną liczbę punktów niezbędną do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc ustalonego przez Rektora dla każdego z Wydziałów na dany rok akademicki. Ocena punktowa dokonywana jest w oparciu o arkusz oceny kandydata, stanowiący załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018,
 3. złożyła w terminie do 23.08.2017 r.  podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika Studium Doktoranckiego działającego na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach wraz ze wszystkimi dokumentami,
 4. ukończyła staż podyplomowy lub ukończy go najdalej do końca pierwszego miesiąca studiów doktoranckich (dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów), 
 5. uzyskała w postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów doktoranckich liczbę co najmniej 45 punktów.

Do podania (zał. 1) kandydat zobowiązany jest dołączyć:

 • życiorys, 
 • kartę informacyjną doktoranta (zał. 2),
 • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), w przypadku mężatek, które zmieniły  nazwisko, kserokopię aktu ślubu (oryginał do wglądu), 
 • dwie fotografie o wymiarze 40x55 mm, 
 • Poświadczone przez Dziekanat oświadczenie kierownika katedry (lub innej samodzielnej jednostki nauczającej), w której doktorant ma odbywać studia, iż w kierowanej przez niego jednostce możliwe jest odbywanie obowiązujących doktoranta zajęć dydaktycznych przy uwzględnieniu ich zakresu oraz łącznego pensum zatrudnionych w jednostce nauczycieli akademickich (zał.3), 
 • deklarację zgody nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich  5 lat, zatrudnionego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w pełnym wymiarze czasu pracy, na ewentualne pełnienie funkcji opiekuna naukowego doktoranta wraz z oświadczeniem, iż w jednostce gdzie doktorant będzie odbywał studia istnieje możliwość przeprowadzenia i sfinansowania badań naukowych niezbędnych do realizacji planowanej rozprawy doktorskiej a temat realizowanych przez doktoranta badań naukowych będzie zgodny z obszarem wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w ramach której realizowane są studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach (zał.4), 
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów doktoranckich SUM (zał.5), 
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich, wydane przez lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami,
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, 
 • zaświadczenie (lub suplement do wglądu) o średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolite magisterskie) oraz o ocenie z przedmiotu kierunkowego (dyscyplina podstawowa w toku przewodu doktorskiego), zaświadczenie (lub indeks do wglądu) o ocenie z egzaminu dyplomowego (dotyczy magistrów), 
 • zaświadczenie o wyniku LEK, LDEK uzyskaniu specjalizacji (dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów), 
 • zaświadczenie o odbyciu stażu podyplomowego lub jego ukończeniu do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym przeprowadzana jest rekrutacja (dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów)
 • wykaz osiągnięć naukowych

Do wykazu należy dołączyć ponumerowane, zgodnie z symbolem numerycznym nadanym w wykazie: kserokopie streszczeń (tylko pełne streszczenia), publikacji, czasopism, książek lub wystąpień zjazdowych. Każdorazowo należy dołączyć  kserokopię strony tytułowej czasopisma, książki, referatu zjazdowego lub streszczenia.

 1. Publikacje w czasopiśmie z tzw. listy filadelfijskiej (jeżeli kandydat jest pierwszym autorem), z IF
  4a
  4b
  4c itd. 
 2. Publikacje w czasopiśmie z tzw. listy filadelfijskiej
  5a
  5b itd. 
 3. Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych*
  6a itd. 
 4. Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich*
  7a itd. 
 5. Staże zagraniczne (podać liczbę miesięcy) 
 6. Staż w ramach programu TEMPUS/ERASMUS/SOCRATES 
 7. Znajomość języków obcych (certyfikat) na poziomie średniozaawansowanym 
 8. Znajomość języków obcych (certyfikat) na poziomie zaawansowanym lub wyższym 
 9. Doniesienia zjazdowe - z afiliacją na szczeblu międzynarodowym 
 10. Doniesienia zjazdowe - z afiliacją na szczeblu krajowym 
 11. Doniesienia zjazdowe - STN na szczeblu międzynarodowym 
 12. Doniesienia zjazdowe - STN na szczeblu krajowym 
 13. Doniesienia zjazdowe - STN na szczeblu uczelnianym 
 14. Publikacje pełnotekstowe w materiałach pokonferencyjnych z konferencji międzynarodowych 
 15. Publikacje pełnotekstowe w czasopismach STN lub materiałach pokonferencyjnych z konferencji krajowych 
 16. Inne publikacje (np. w czasopismach branżowych, w bezpłatnych gazetkach dostępnych w aptece itp.) 
 17. Udokumentowana opiniami przynależność do kół STN (minimum 18 miesięcy jedno koło) , do zespołów badawczych, eksperckich 
 18. Realizacja projektu w ramach programu „Diamentowy Grant” 
 19. Nagrody i stypendia Ministra 
 20. Nagrody Rektora 
 21. Wyróżnienie dyplomem "Primus inter pares" 
 22. Potwierdzone świadectwem ukończenie studiów podyplomowych 
 23. Potwierdzony dyplomem inny kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia
 24. Potwierdzony dyplomem inny kierunek ukończonych studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich
 25. Nagrody na szczeblu STN - poziom międzynarodowy
 26. Nagrody na szczeblu STN - poziom krajowy 
 27. Nagrody na szczeblu STN - poziom uczelniany 
 28. Wyróżnienia na szczeblu STN - poziom międzynarodowy
 29. Wyróżnienia na szczeblu STN - poziom krajowy 
 30. Wyróżnienia na szczeblu STN - poziom uczelniany 
 31. Działalność organizacyjna w czasie studiów /Samorząd Studencki, IFMSA, STN itp./ lub działalność organizacyjna po ukończeniu studiów drugiego stopnia (0-4)
 32. Uzyskanie specjalizacji (0-3)
 33. pozostałe dokumenty poświadczające dotychczasową aktywność podczas studiów, działalność naukową oraz inne istotne osiągnięcia.

*Zgodnie z komunikatem MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO w sprawie wykazu czasopism naukowych

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w podanej powyżej kolejności, w wiązanej teczce.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 1. postępowania formalnego (złożenie przez kandydatów wszystkich wymaganych dokumentów),
 2. postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej, dot. min. przedstawienia tematyki rozprawy doktorskiej
 3. decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia doktoranckie.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na  tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

Uwaga !!!
Kandydaci na studia doktoranckie, którzy nie złożą wszystkich dokumentów w terminie wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Datą złożenia wszystkich dokumentów jest data ich wpływu do Uczelni.