Rekrutacja

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

W roku akademickim 2020/21 nabór na ww. kierunek studiów podyplomowych nie będzie prowadzony.

 

Dokumenty, które należy złożyć, aby podlegać rekrutacji:

  • podanie, które dostępne będzie w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego oraz do pobrania tutaj
  • kwestionariusz osobowy do pobrania tutaj
  • życiorys,
  • odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych. W przypadku trwania studiów należy dostarczyć kserokopię strony indeksu z ostatniego zatwierdzonego roku, poświadczoną pieczęcią właściwego dziekanatu,
  • trzy fotografie, o wymiarach 40 x 55,
  • skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez pracodawcę,
  • zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (koszty badań ponosi kandydat na studia podyplomowe), do pobrana Wykaz czynników szkodliwych,
  • zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe, do pobrania tutaj.

Zgłoszenia:
Kandydat ubiegający się o rozpoczęcie studiów podyplomowych składa wymagane dokumenty w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8.

Termin rekrutacji:
nabór otwarty, do wyczerpania limitu miejsc.

Termin składania dokumentów:
Nabór otwarty - do wyczerpania limitu miejsc.

Postępowanie kwalifikacyjne:
Postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z „Regulaminem Studiów Podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 162/2009 z dnia 1 lipca 2009r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013r. Senatu SUM z późniejszymi zmianami), przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w oparciu o złożone przez kandydata na studia dokumenty (ocena formalna złożonych dokumentów) oraz ewentualnie rozmowę kwalifikacyjną, przeprowadzoną w przypadku, gdy liczba osób składających podanie o przyjęcie na studia podyplomowe przekroczy liczbę wolnych miejsc.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych, wynik postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną.

Kosmetologia z elemetami medycyny estetycznej