Rekrutacja

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Dokumenty, które należy złożyć, aby podlegać rekrutacji:

  • podanie do pobrania tutaj,
  • kwestionariusz osobowy do pobrania tutaj,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, poświadczona przez pracownika Uczelni na podstawie oryginałów świadectwa okazanego do wglądu,
  • fotografia o wymiarach 40 x 55,
  • skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez pracodawcę,
  • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia podyplomowe w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, do pobrania tutaj.

Zgłoszenia:
Kandydat ubiegający się o rozpoczęcie studiów podyplomowych składa wymagane dokumenty w Dziekanacie Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu przy ul. Jedności 8.

Termin rekrutacji:
nabór otwarty, do wyczerpania limitu miejsc.

Termin składania dokumentów:
od 01.02.2020 r. do 25.02.2020 r.

Postępowanie kwalifikacyjne:
Postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z „Regulaminem Studiów Podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach” (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w oparciu o złożone przez kandydata na studia dokumenty (ocena formalna złożonych dokumentów) oraz ewentualnie rozmowę kwalifikacyjną, przeprowadzoną w przypadku, gdy liczba osób składających podanie o przyjęcie na studia podyplomowe przekroczy liczbę wolnych miejsc.
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych, wynik postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną.

Podyplomowe studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych pracujących w przemyśle farmaceutycznym