W roku akademickim 2020/21 nabór na ww. kierunek studiów podyplomowych nie będzie prowadzony.

 

Zgłoszenia
Kandydat ubiegający się o rozpoczęcie kształcenia podyplomowego składa w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8:

  • podanie, które dostępne jest w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego oraz na stronie internetowej,
  • życiorys,
  • odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • trzy fotografie, o wymiarach 40 x 55,
  • skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez pracodawcę,
  • zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe.

Termin rekrutacji
nabór otwarty, do wyczerpania limitu miejsc.

Termin składania dokumentów:
3 lipca - 31 sierpnia 2017 r.

Postępowanie kwalifikacyjne:
Postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z „Regulaminem Studiów Podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 162/2009 z dnia 1 lipca 2009r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013r. Senatu SUM z późniejszymi zmianami), przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w sosnowcu. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w oparciu o złożone przez kandydata na studia dokumenty (ocena formalna złożonych dokumentów) oraz ewentualnie rozmowę kwalifikacyjną, przeprowadzoną w przypadku, gdy liczba osób składających podanie o przyjęcie na studia podyplomowe przekroczy liczbę wolnych miejsc.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych, wynik postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną. W przypadku zgłoszenia się liczby kandydatów mniejszej od wymaganej, studia podyplomowe nie zostaną uruchomione.