Rekrutacja

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

 

Dokumenty, które należy złożyć  w procesie rekrutacji:

  1. podanie, które dostępne jest w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu lub można również pobrać  tutaj ,
  2. list motywacyjny,
  3. kwestionariusz osobowy /można pobrać tutaj /
  4. odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  5. trzy fotografie, o wymiarach 40 x 55 mm,
  6. skierowanie, w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez pracodawcę,
  7. zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe /można pobrać tutaj /

Zgłoszenia:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa komplet dokumentów w:

Dziekanat Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Piekarska 18
41-902 Bytom
Przyjęcia interesantów – od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-14:00 

Termin rekrutacji:
nabór otwarty, do wyczerpania limitu miejsc.

Termin składania dokumentów:
do dnia 20 września 2019 r.

Postępowanie kwalifikacyjne:

Postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z „Regulaminem Studiów Podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach” ( Załącznik nr 1 do Uchwały nr 162/2009 z 1 lipca 2009 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM), przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone jest w oparciu o złożone przez kandydata na studia dokumenty oraz ewentualnie rozmowę kwalifikacyjną.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych, wynik postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną.
Komisja Rekrutacyjna w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji przedkłada Dziekanowi imienną listę kandydatów proponowanych do przyjęcia na studia podyplomowe. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia podejmuje Dziekan. W przypadku zgłoszenia się liczby kandydatów mniejszej od wymaganej studia podyplomowe nie zostaną uruchomione.

Środowiskowe czynniki ryzyka zdrowotnego