Termin składania dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Termin składania dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na Studia Doktoranckie
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATÓW NA STUDIA DOKTORANCKIE:
od 29 maja 2017 r. godz. 10.00 do 15 września 2017 roku godz. 14.00

 

TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ:
21-22 września 2017 r.
(kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej)

 

Datą złożenia dokumentów jest dzień przekazania do sekretariatu Studium Doktoranckiego Wydziału: Bytom, ul. Piekarska 18, pok. nr 8, tel.32/39-76-547
Skierowanie dot. badań lekarskich można odebrać w sekretariacie Studium Doktoranckiego.

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 • postępowania formalnego (złożenie przez kandydatów wszystkich wymaganych dokumentów),
 • postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej,
 • decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia doktoranckie.

 

Uwaga !
Kandydaci na studia doktoranckie, którzy nie złożą wszystkich dokumentów w terminie wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Uczelni.

Do podania Kandydat zobowiązany jest dołączyć:

 1. Życiorys;
 2. odpis dyplomu lub zaświadczenie o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 3. zaświadczenie (lub suplement do wglądu) o średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów oraz o ocenie z przedmiotu kierunkowego (dyscyplina podstawowa w toku przewodu doktorskiego), zaświadczenie (lub indeks do wglądu) o ocenie z egzaminu dyplomowego (dotyczy magistrów),
 4. dwie fotografie o wymiarze 40x55 mm
 5. poświadczone przez Dziekanat oświadczenie kierownika katedry (lub innej samodzielnej jednostki nauczającej),w której doktorant ma odbywać studia, iż w kierowanej przez niego jednostce możliwe jest odbywanie obowiązujących doktoranta zajęć dydaktycznych przy uwzględnieniu ich zakresu oraz łącznego pensum zatrudnionych w jednostce nauczycieli akademickich,
 6. deklarację zgody nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat, zatrudnionego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w pełnym wymiarze czasu pracy, na ewentualne pełnienie funkcji opiekuna naukowego doktoranta wraz z oświadczeniem, iż w jednostce gdzie doktorant będzie odbywał studia istnieje możliwość przeprowadzenia i sfinansowania badań naukowych niezbędnych do realizacji planowanej rozprawy doktorskiej,
 7. oświadczenie potencjalnego opiekuna naukowego, że temat realizowanych przez doktoranta badań naukowych będzie zgodny z obszarem wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w ramach której realizowane są studia doktoranckie na danym Wydziale,
 8. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich, wydane przez lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami,
 9. wstępną kalkulację przysługujących punktów według załącznika  nr  1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 (Arkusz oceny kandydata na studia doktoranckie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach),
 10. odpowiednie certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych,
 11. zaświadczenie o odbyciu stażu podyplomowego lub jego ukończeniu do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym przeprowadzana jest rekrutacja,
 12. wykaz posiadanych publikacji oraz wystąpień zjazdowych, odpowiednio ponumerowanych,
 13. dokumenty poświadczające dotychczasową aktywność podczas studiów, działalność naukową oraz inne osiągnięcia wraz z wykazem:
  1. potwierdzone zaświadczeniem staże zagraniczne (uwzględniające liczbę miesięcy),
  2. staż w ramach programu TEMPUS/SOKRATES, ERASMUS/ERASMUS+,
  3. doniesienia zjazdowe  - STN na szczeblu uczelnianym,
  4. doniesienia zjazdowe - STN na szczeblu krajowym,
  5. doniesienia zjazdowe - STN na szczeblu międzynarodowym,
  6. doniesienia zjazdowe - z afiliacją na szczeblu krajowym,
  7. doniesienia zjazdowe - z afiliacją na szczeblu międzynarodowym,
  8. publikacje pełnotekstowe w czasopismach STN lub materiałach pokonferencyjnych z konferencji krajowych,
  9. publikacje pełnotekstowe w materiałach pokonferencyjnych z konferencji międzynarodowych,
  10. publikacje w recenzowanych czasopismach polskich,
  11. publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych,
  12. publikacje w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, z IF,
  13. inne publikacje (np. w czasopismach branżowych, w bezpłatnych gazetkach dostępnych w aptece itp.),
  14. wyróżnienia na szczeblu STN - poziom uczelniany,
  15. wyróżnienia na szczeblu STN – poziom krajowy lub na konferencjach i zjazdach krajowych,
  16. wyróżnienia na szczeblu STN - poziom międzynarodowy lub na konferencjach międzynarodowych,
  17. nagrody na szczeblu STN - poziom uczelniany,
  18. nagrody na szczeblu STN - poziom krajowy lub na konferencjach krajowych,
  19. nagrody na szczeblu STN - poziom międzynarodowy lub na konferencjach międzynarodowych,
  20. przynależność do kół STN przez minimum 18 miesięcy, do zespołów badawczych lub eksperckich,
  21. nagrody Rektora,
  22. nagrody i stypendia Ministra,
  23. realizacja projektu w ramach programu „Diamentowy Grant”,
  24. wyróżnienie dyplomem "Primus inter pares",
  25. potwierdzony dyplomem inny kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia,
  26. potwierdzony dyplomem inny kierunek ukończonych studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
  27. potwierdzone świadectwem ukończenie studiów podyplomowych,
  28. działalność organizacyjna w czasie studiów (Samorząd Studencki, IFMSA, STN, itp.) lub działalność organizacyjna po ukończeniu studiów drugiego stopnia,
  29. zaświadczenie o wyniku LEK, LDEK, uzyskaniu specjalizacji (o ile dotyczy),
  30. inne nie wymienione dokumenty.

oraz

 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów doktoranckich,
 • kartę informacyjną doktoranta (kandydata),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopię aktu ślubu - w przypadku mężatek, u których nastąpiła zmiana nazwiska,
 • kserokopię książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

Doniesienia zjazdowe muszą być udokumentowane certyfikatem wygłoszenia pracy i/lub streszczeniem w materiałach zjazdowych, a publikacje pełnym tekstem pracy. Każdorazowo należy dołączyć  kserokopię strony tytułowej czasopisma, książki referatów zjazdowych lub streszczeń.

UWAGA: Za to samo wystąpienie lub publikację punkty są naliczane jednorazowo.