Formularze do pobrania

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

 

 

W celu usprawnienia pracy Komisji Rekrutacyjnej proszę o złożenie podań i dokumentów w koszulkach, w skoroszycie, w następującej kolejności:
w jednej koszulce:

 • Karta informacyjna doktoranta–kandydata + zdjęcia
 • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu, w przypadku innego nazwiska w dowodzie osobistym i na dyplomie, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego zmianę danych np. aktu małżeństwa)
 • Opłata za legitymację w wysokości 17,00 zł (nr konta: 43 1050 1214 1000 0023 1209 8318 w tytule proszę podać: „WZP, studia doktoranckie, opłata za wydanie legitymacji”)
 • Oświadczenie dotyczące Regulaminu studiów doktoranckich

w pojedynczych koszulkach:

 • Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie
 • Życiorys
 • Kopia dyplomu studiów II° (oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenie o średniej (lub suplement do wglądu) + ocena z przedmiotu kierunkowego (kończącego się egzaminem)
 • Zaświadczenie lekarskie (skierowanie wydaje Dziekanat WZP, pokój nr 8)
 • Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej
 • Deklaracja zgody nauczyciela akademickiego na ewentualne pełnienie funkcji opiekuna naukowego
 • Oświadczenie opiekuna naukowego
 • Arkusz oceny kandydata
 • Publikacje, konferencje, certyfikaty, zaświadczenia itp. (w przypadku kserokopii – oryginały do wglądu) (kserokopie artykułów i publikacji proszę wykonywać dwustronne, tak by zajmowały jak najmniej miejsca)

 

UWAGA!
Datą złożenia dokumentów jest dzień ich przekazania do sekretariatu
Studium Doktoranckiego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
(ul. Piekarska 18, pok. nr 8, tel.(32) 397-65-47)


Kandydaci na studia doktoranckie, którzy nie złożą wszystkich dokumentów
w terminie wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Uczelni.