Warunki przyjęcia na studia doktoranckie

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA DOKTORANCKIE
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, w roku akademickim 2018/2019 prowadzone będą studia doktoranckie stacjonarne w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie:

 • biologia medyczna
 • medycyna
 • stomatologia

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 1. postępowania formalnego (złożenie przez kandydatów wszystkich wymaganych dokumentów),
 2. postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej , w ramach której kandydat zobowiązany jest przedstawić m.in. ogólną koncepcję planowanych badań naukowych,
 3. decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia doktoranckie.

Na stacjonarne studia doktoranckie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może zostać przyjęta osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu "Diamentowy Grant",
 2. uzyskała w postępowaniu kwalifikacyjnym przed Komisją Rekrutacyjną liczbę punktów niezbędną do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc ustalonego przez Rektora dla każdego z Wydziałów na dany rok akademicki. Ocena punktowa dokonywana jest w oparciu o arkusz oceny kandydata (do pobrania w zakładce „dokumenty do pobrania”),
 3. złożyła w terminie do dnia 4 lipca 2018 r podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika Studium Doktoranckiego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami,
 4. uzyskała w postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów doktoranckich liczbę co najmniej 45 punktów.

Kandydat składa podanie o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w sekretariacie właściwego Studium Doktoranckiego.
Do podania kandydat zobowiązany jest dołączyć:

 1. życiorys,
 2. odpis dyplomu lub zaświadczenie o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 3. zaświadczenie (lub suplement do wglądu) o średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów oraz o ocenie z przedmiotu kierunkowego (dyscyplina podstawowa w toku przewodu doktorskiego), zaświadczenie (lub indeks do wglądu) o ocenie z egzaminu dyplomowego (dotyczy magistrów),
 4. dwie fotografie o wymiarze 40x55 mm,
 5. poświadczone przez Dziekanat oświadczenie kierownika katedry (lub innej samodzielnej jednostki nauczającej), w której doktorant ma odbywać studia, że w kierowanej przez niego jednostce możliwe jest odbywanie obowiązujących doktoranta zajęć dydaktycznych przy uwzględnieniu ich zakresu oraz łącznego pensum zatrudnionych w jednostce nauczycieli akademickich,
 6. deklarację zgody nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat, zatrudnionego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w pełnym wymiarze czasu pracy, na pełnienie funkcji opiekuna naukowego doktoranta wraz z oświadczeniem , że w jednostce gdzie doktorant będzie odbywał studia istnieje możliwość przeprowadzenia i sfinansowania badań naukowych niezbędnych do realizacji planowanej rozprawy doktorskiej,
 7. oświadczenie potencjalnego opiekuna naukowego, że temat realizowanych przez doktoranta badań naukowych będzie zgodny z obszarem wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w ramach której realizowane są studia doktoranckie na danym Wydziale,
 8. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich, wydane przez lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami,
 9. odpowiednie certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych,
 10. wykaz posiadanych publikacji oraz wystąpień zjazdowych, odpowiednio ponumerowanych,
 11. dokumenty poświadczające dotychczasową aktywność podczas studiów, działalność naukową oraz inne osiągnięcia:
  1. potwierdzone zaświadczeniem staże zagraniczne (uwzględniające liczbę miesięcy),
  2. staż w ramach programu TEMPUS/SOKRA TES, ERASMUSIERASMUS+
  3. doniesienia zjazdowe - STN na szczeblu uczelnianym,
  4. doniesienia zjazdowe - STN na szczeblu krajowym,
  5. doniesienia zjazdowe - STN na szczeblu międzynarodowym ,
  6. doniesienia zjazdowe - z afiliacją na szczeblu krajowym,
  7. doniesienia zjazdowe - z afiliacją na szczeblu międzynarodowym ,
  8. publikacje pełnotekstowe w czasopismach STN lub materiałach pokonferencyjnych z konferencji krajowych,
  9. publikacje pełnotekstowe w materiałach pokonferencyjnych z konferencji międzynarodowych,
  10. publikacje w recenzowanych czasopismach polskich,
  11. publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych,
  12. publikacje w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej , z if,
  13. rozdział w monografii, podręczniku,
  14. inne publikacje (np. w czasopismach branżowych, w bezpłatnych gazetkach dostępnych w aptece itp.),
  15. wyróżnienia na szczeblu STN - poziom uczelniany,
  16. wyróżnienia na szczeblu STN - poziom krajowy lub na konferencjach i zjazdach krajowych,
  17. wyróżnienia na szczeblu STN - poziom międzynarodowy lub na konferencjach międzynarodowych,
  18. nagrody na szczeblu STN - poziom uczelniany,
  19. nagrody na szczeblu STN - poziom krajowy lub na konferencjach krajowych,
  20. nagrody na szczeblu STN - poziom międzynarodowy lub na konferencjach międzynarodowych,
  21. przynależność do koła STN przez minimum 18 miesięcy, do zespołów badawczych lub eksperckich,
  22. nagrody Rektora,
  23. nagrody i stypendia Ministra,
  24. realizacja projektu w ramach programu "Diamentowy Grant",
  25. wyróżnienie dyplomem "Primus inter pares",
  26. potwierdzony dyplomem inny kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia,
  27. potwierdzony dyplomem inny kierunek ukończonych studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
  28. potwierdzone świadectwem ukończenie studiów podyplomowych,
  29. działalność organizacyjna w czasie studiów (Samorząd Studencki, IFMSA, STN, itp.) lub działalność organizacyjna po ukońc zeniu studiów drugiego stopnia,
  30. zaświadczenie o uzyskaniu specjalizacji (o ile dotyczy),
  31. inne nie wymienione dokumenty.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w ramach programu "Doktorat Wdrożeniowy" , składają dodatkowe dokumenty, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Doniesienia zjazdowe muszą być udokumentowane certyfikatem wygłoszenia pracy i/lub streszczeniem w materiałach zjazdowych, a publikacje pełnym tekstem pracy.
Każdorazowo należy dołączyć kserokopię strony tytułowej czasopisma, książki referatów zjazdowych lub streszczeń.

Kandydaci na studia doktoranckie, którzy nie złożą wszystkich dokumentów wymienionychw terminie wyznaczonym przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (tj. 4 lipca 2018 r.) nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Datą złożenia wszystkich dokumentów jest data ich wpływu do Uczelni.

Cudzoziemcy mogą podejmować studia doktoranckie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Ponadto należy złożyć wymienione poniżej dokumenty:

 1. kartę informacyjną doktoranta (kandydata),
 2. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 3. kserokopię aktu ślubu - w przypadku mężatek, u których nastąpiła zmiana nazwiska (oryginał do wglądu),
 4. kserokopię książeczki sanitarno-epidemiolodicznej (oryginał do wglądu) - jeżeli kandydat posiada aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

Kandydat zobowiązany jest również przedstawić ogólną koncepcję planowanych badań naukowych.

 

Datą złożenia dokumentów jest data ich wpływu do Uczelni.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W STUDIUM DOKTORANCKIM,
ZABRZE, PLAC TRAUGUTTA 2, POKÓJ 406

TEL. 32/37 05 266

Skierowanie dot. badań lekarskich można odebrać w sekretariacie Studium Doktoranckiego