Złożenie pracy doktorskiej

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Złożenie pracy doktorskiej

Przed złożeniem ostatecznej wersji rozprawy doktorskiej należy złożyć maszynopis rozprawy najlepiej osobiście u  Prodziekana prof. dr hab. n. med. Michała Holeckiego.
Rozprawę można składać we wtorki w godzinach od 12.00 do 15.00 po wcześniejszym umówieniu się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 12,  pokój 115, nr tel. (32) 2088 756.

Po zaakceptowaniu pracy doktorskiej Dziekan kieruje wniosek do Rady Wydziału o wybór recenzentów do danego przewodu doktorskiego.
Po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały w w/w sprawie Doktorant umieszcza na odwrocie strony tytułowej rozprawy doktorskiej dane recenzentów i drukuje rozprawę.

Do Dziekanatu należy złożyć:

 1. Rozprawę doktorską w 3 egzemplarzach, zawierająca streszczenie w wersji anglojęzycznej (jeden egzemplarz podpisany przez promotora na stronie tytułowej z datą i dopiskiem „akceptuję”)
 2. Rozprawę doktorską na opisanym CD w 2 egzemplarzach (imię i nazwisko, temat), w formacie PDF zawierająca w osobnych plikach:
  1. pełną pracę doktorską wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim (nazwa pliku: nazwisko i imię)
  2. streszczenie w języku polskim i angielskim

   Płyty należy opisać i umieścić w plastikowych opakowaniach, na których należy zamieścić następujące informacje: autor, tytuł, uczelnia, miejsce i rok.

   Autor: ......................................
   Tytuł rozprawy doktorskiej: ......................................
   Uczelnia/Wydział:   Śląski Uniwersytet Medyczny
   w Katowicach
   Wydział Nauk o Zdrowiu
   w Katowicach
   Miejsce/rok   Katowice, ......... rok
 3. Opinię promotora z oświadczeniem, że spełnia ona wszystkie wymogi stawiane rozprawom doktorskim na stopień doktora nauk medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Strona tytułowa pracy

Zalecenia dotyczące zasad redagowania rozpraw doktorskich

DOKTORAT JAKO ZBIÓR PUBLIKACJI - zalecenia

DOKTORAT – zbiór publikacji opublikowanych po wszczęciu przewodu doktorskiego
zalecane: 3 lub więcej publikacji (prace oryginalne lub oryginalne i poglądowe)
minimum: 1 praca poglądowa oraz 1 praca oryginalna lub 2 prace oryginalne

Uwagi do publikacji będących podstawą rozprawy doktorskiej

 • KOLEJNOŚĆ AUTORÓW: doktorant, promotor pomocniczy, promotor
 • w co najmniej dwóch publikacjach doktorant jest 1 autorem, jeżeli jest więcej publikacji, to może być w pozostałych drugim autorem.
 • udział doktoranta w publikacji: co najmniej 60%
 • publikacje muszą mieć punktację ministerialną
 • łączna ilość punktów ministerialnych w zbiorze publikacji: co najmniej 20 punktów, zalecane publikacje z IF (przynajmniej jedna)
 • zalecana maksymalna ilość autorów: 5

 Układ pracy doktorskiej (15-25 stron bez załączonych publikacji):

Wykaz skrótów
Wykaz tabel i rycin
Wykaz publikacji wchodzących w skład doktoratu
Wstęp
Założenia i cel pracy
Materiały i metody badań
Podsumowanie wyników
Wnioski
Piśmiennictwo
Streszczenie w języku polskim i angielskim

Załączniki:

 • pełnotekstowa wersja publikacji ujętych w cyklu
 • oświadczenie doktoranta określające indywidualny wkład w powstanie publikacji