Otwarcie przewodu doktorskiego

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Informacja dla kandydata do stopnia naukowego doktora.

Dokumentację do wszczęcia przewodu doktorskiego należy złożyć na ręce Prodziekana prof. dr hab. n. med. Michała Holeckiego , w obecności proponowanego promotora, najpóźniej 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia najbliższej Rady Wydziału. Dokumenty należy składać we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00 po wcześniejszym umówieniu się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 12,  pokój 111, nr tel. (32) 2088 756

 1. Warunki wymagane od kandydata do stopnia naukowego doktora
  1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra, lekarza lub innego równorzędnego
  2. Posiadanie zgody osoby z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, na podjęcie się promotorskiej opieki nad realizacją rozprawy doktorskiej
  3. Posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.
 2. Wykaz dokumentów wymaganych do wszczęcia przewodu doktorskiego
  Dokumenty powinny być złożone (wpięte do teczki lub segregatora) w poniżej podanej kolejności:
  1. Podanie do Dziekana Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego
  2. Karta informacyjna doktoranta
  3. Informacja ogólna (dot. dorobku naukowego, dziedziny, dyscypliny, specjalność, której dotyczy doktorat)
  4. Deklaracja wyboru egzaminów doktorskich z przedmiotu dodatkowego oraz języka obcego
  5. Wykaz prac naukowych (wraz z kserokopiami)
  6. Informacja o działalności popularyzującej naukę
  7. Oświadczenie wnioskodawcy, że przedstawiony temat pracy doktorskiej nie był przedmiotem przewodu doktorskiego w żadnej innej uczelni
  8. Życiorys
  9. Kserokopia dowodu osobistego
  10. Kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu -oryginał lub odpis do wglądu (w przypadku, gdy na dyplomie widnieje inne nazwisko niż obecnie używane należy złożyć kserokopię aktu małżeństwa)
  11. Opinia opiekuna naukowego o doktorancie (należy uwypuklić elementy nowości pracy, określić dyscyplinę rozprawy)
  12. Uchwała komisji bioetycznej/etycznej w sprawie wyrażenia zgody na badania lub opinia komisji informująca, że badania nie wymagają takiej zgody
  13. Tezy do wszczęcia przewodu na stopień doktora  (wg wzoru)
  14. W przypadku posiadania certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego należy dołączyć kserokopie dokumentu (oryginał do wglądu)
   * wykaz certyfikatów wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2014 r., w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
  15. Pisemne oświadczenie doktoranta o przybliżonej dacie złożenia rozprawy doktorskiej (podpisane przez doktoranta)
  16. Oświadczenie o przejęciu płatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego