Zasady redagowania rozpraw doktorskich

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Rankingowa lista osób przyjętych na I rok studiów doktoranckich
na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
na rok akademicki 2014/2015

1.      150,60      2638/18/08
2.      140,48      2483/30/07
3.      130,98      2380/22/07
4.      122,06      2150/02/07
5.      103,08      2381/22/07
6.      100,78      2597/11/08
7.      98,60        2649/19/08
8.      96,18        2668/20/08
9.      95,28        2648/19/08
10.    91,82        2612/13/08
11.    90,42        2672/20/08
12.    84,60        2665/20/08
13.    83,20        2673/20/08
14.    76,08        2575/11/08
15.    71,28        2433/28/07
16.    71,84        2639/18/08
17.    69,52        2629/14/08
18.    66,66        2379/22/07
19.    65,60        2666/20/08
20.    67,04        2647/19/08
21.    64,34        2627/14/08
22.    63,18        2506/04/08
23.    62,62        2527/05/08
24.    56,00        2574/11/08
25.    53,70        2670/20/08
26.    52,82        2654/19/08
27.    48,96        2611/13/08
28.    48,72        2546/07/08
29.    45,50        2671/20/08
30.    45,06        2669/20/08

Ze względu na niewypełnienie limitu pkt wymaganych do przyjęcia
oraz brak miejsc na I rok studiów doktoranckich nie zostały przyjęte następujące osoby:

31.    41,14         2640/18/08
32.    37,20         2528/05/08
33.    36,36         2529/05/08
34.    29,64         2667/20/08
niekwalifikowana   2582/11/08

 

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016

Wnioski o przyznanie ww. stypendium proszę składać w sekretariacie Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach w terminie do 04 września 2015 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują przepisy:

 

 

Wszelkie informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

Zarządzenie Nr 66/2012
z dnia 23.05.2012 r.
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w sprawie:  wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”.

Na podstawie art. 200 i 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2011 r. Nr 225 poz. 1351) oraz w oparciu o § 50 ust. 4 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach działając w porozumieniu z samorządem doktorantów niniejszym zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam „Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. W roku akademickim 2011/2012 doktoranci składają wniosek o przyznanie zwiększenia  stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych do Kierownika Studiów Doktoranckich, w terminie do 8 czerwca 2012 r.
2. Wydziałowa Komisja Doktorancka w terminie do dnia 18 czerwca 2012 r., dokonuje oceny wniosków, sporządza punktowy ranking uczestników studiów doktoranckich i na podstawie miejsca doktoranta w rankingu, niezwłocznie przedstawia Rektorowi listę doktorantów rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wraz ze swoją opinią, poprzez Prorektora ds. Szkolenia Podyplomowego.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Szkolenia Podyplomowego.

§ 4

Treść niniejszego Zarządzenia polecam zamieścić na stronie internetowej Uczelni.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 83/2007 z dnia 14.09.2007 r. z późn. zm.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera

 

Załącznik nr 1 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Wnioski 1-4

Punktacja osiągnięć w związku z działalnością naukowo-badawczą