Zasady redagowania rozpraw doktorskich

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Uchwała Nr 123/2014
Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 109/2014 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia, studia doktoranckie i studia podyplomowe oraz za usługi edukacyjne świadczone przez  Uczelnię

Na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 125 ust. 3 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (t. j. Uchwała Nr 112/2014 Senatu SUM z dnia 24.10.2014 r.), Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  uchwala co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1-3 i 5-6 oraz wzór Oświadczenia, stanowiący Załącznik do umowy o odpłatne kształcenie na studiach w języku angielskim, studentów korzystających z pożyczek rządowych Departamentu Edukacji USA, otrzymują brzmienie określone w Załącznikach 1-6 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza właściwym Dziekanom Wydziałów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2014 r.


Przewodniczący Senatu
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

 

Uchwała Nr 76/2013
Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014.

Na podstawie art. 196 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 125 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014 stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

 Postępowanie rekrutacyjne na poszczególne studia doktoranckie przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na zasadach ustalonych w załączniku do niniejszej uchwały.

 § 3

Treść niniejszej uchwały poleca zamieścić na stronie internetowej Uczelni oraz
w Biuletynie Informacyjnym SUM.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza Prorektorowi ds. Szkolenia Podyplomowego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 76/2013

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Senatu SUM

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE
W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

§ 1

W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, w roku akademickim 2013/2014 prowadzone będą studia doktoranckie stacjonarne w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dziedzinie:

1) nauk medycznych:

 1. w dyscyplinie biologia medyczna:
 2. w dyscyplinie medycyna:
 • w Wydziale Lekarskim w Katowicach,
 • w Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
 • w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej;
 • w Wydziale Lekarskim w Katowicach,
 • w Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
 • w Wydziale Nauk o Zdrowiu,

c) w dyscyplinie stomatologia:

 • w Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu;

2) nauk farmaceutycznych:

 • w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej;

3) nauk o zdrowiu:

 • w Wydziale Nauk o Zdrowiu.

§ 2

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:
  1. postępowania formalnego (złożenie przez kandydatów wszystkich wymaganych dokumentów),
  2. postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej,
  3. decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia doktoranckie.
 2. Limity przyjęć na studia doktoranckie stacjonarne w roku akademickim 2013/2014 ustalone będą przez Rektora odrębnie dla każdego Wydziału.

§ 3

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.
 3. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne.

§ 4

1. Na studia doktoranckie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może zostać przyjęta osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. posiada tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty, lekarza stomatologa lub magistra,
 2. uzyskała w postępowaniu kwalifikacyjnym przed Komisją Rekrutacyjną liczbę punktów niezbędną do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc ustalonego przez Rektora dla każdego z wydziałów na dany rok akademicki. Ocena punktowa dokonywana jest w oparciu o arkusz oceny kandydata, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych Warunków,
 3. złożyła w terminach wyznaczonych przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dla Doktorantów podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika Studium Doktoranckiego działającego na Wydziałach: Lekarskim w Katowicach, Lekarskim                                         z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Nauk o Zdrowiu wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust. 2,
 4. ukończyła staż podyplomowy lub ukończy go najdalej do końca pierwszego miesiąca studiów doktoranckich, za wyjątkiem sytuacji, w której kandydat złoży pisemne oświadczenie, iż w czasie trwania studiów nie podejmie stażu podyplomowego (dotyczy lekarzy i lekarzy - dentystów).
 5. uzyskała w postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów doktoranckich liczbę co najmniej 45 punktów.

2. Kandydat składa podanie o przyjęcie na studia doktoranckie w sekretariacie właściwego Studium Doktoranckiego. Do podania kandydat zobowiązany jest dołączyć:

1. życiorys;

2. odpis dyplomu lub zaświadczenie o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu ukończeniu studiów drugiego stopnia,

3. zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów oraz o ocenie z przedmiotu kierunkowego (dyscyplina podstawowa w toku przewodu doktorskiego), zaświadczenie o ocenie z obrony pracy magisterskiej (dotyczy magistrów),

4. cztery fotografie o wymiarze 40x55 mm,

5. oświadczenie kierownika katedry (lub innej samodzielnej jednostki nauczającej),w której doktorant ma odbywać studia, iż w kierowanej przez niego jednostce możliwe jest odbywanie obowiązujących doktoranta zajęć dydaktycznych przy uwzględnieniu ich zakresu oraz łącznego pensum zatrudnionych w jednostce nauczycieli akademickich,

6.deklarację zgody nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego zatrudnionego w Śląskim Uniwersytecie Medycznymw pełnym wymiarze czasu pracy na ewentualne pełnienie funkcji opiekuna naukowego doktoranta wraz z oświadczeniem, iż w jednostce gdzie doktorant będzie odbywał studia istnieje możliwość sfinansowania badań naukowych niezbędnych do realizacji planowanej rozprawy doktorskiej,

7. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich, wydane przez lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami,

8. potwierdzenie znajomości języków obcych odpowiednimi certyfikatami,

9. zaświadczenie o odbyciu stażu podyplomowego lub jego ukończeniu do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym przeprowadzana jest rekrutacja,

10. wykaz publikacji oraz wystąpień zjazdowych, odpowiednio ponumerowanych.

11. posiadane dokumenty poświadczające dotychczasową aktywność podczas studiów, działalność naukową oraz inne osiągnięciawraz z wykazem:

  1. potwierdzone zaświadczeniem staże zagraniczne (uwzględniające liczbę miesięcy),
  2. staż w ramach programu TEMPUS/ERASMUS/SOKRATES,
  3. wystąpienia zjazdowe - STN na szczeblu uczelnianym,
  4. wystąpienia zjazdowe - STN na szczeblu krajowym,
  5. wystąpienia zjazdowe - STN na szczeblu międzynarodowym,
  6. wystąpienia zjazdowe - z afiliacją na szczeblu krajowym,
  7. wystąpienia zjazdowe - z afiliacją na szczeblu międzynarodowym,
  8. publikacje w czasopismach STN lub polskich materiałach zjazdowych,
  9. publikacje w zagranicznych materiałach zjazdowych,
  10. publikacje w recenzowanych czasopismach polskich,
  11. publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych,
  12. publikacje w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, z IF,
  13. inne publikacje (np. w czasopismach branżowych, w bezpłatnych gazetkach dostępnych w aptece itp.),
  14. wyróżnienia na szczeblu STN - poziom uczelniany,
  15. wyróżnienia na szczeblu STN – poziom krajowy,
  16. wyróżnienia na szczeblu STN - poziom międzynarodowy,
  17. nagrody na szczeblu STN - poziom uczelniany,
  18. nagrody na szczeblu STN - poziom krajowy,
  19. nagrody na szczeblu STN - poziom międzynarodowy,
  20. przynależność do kół STN przez minimum 18 miesięcy,
  21. nagrody Rektora,
  22. nagrody i stypendia Ministra,
  23. wyróżnienie dyplomem "Primus inter pares",
  24. potwierdzony dyplomem inny kierunek studiów pierwszego stopnia,
  25. potwierdzony dyplomem inny kierunek studiów drugiego stopnia,
  26. potwierdzone świadectwem ukończenie studiów podyplomowych,
  27. działalność organizacyjna w czasie studiów (Samorząd Studencki, IFMSA,STN, itp.),
  28. zaświadczenie o wyniku LEP, uzyskaniu specjalizacji (o ile dotyczy),
  29. inne nie wymienione dokumenty.

Wystąpienia zjazdowe muszą być udokumentowane streszczeniem a publikacje pełnym tekstem pracy. Każdorazowo należy dołączyć do wykazu ponumerowane, zgodnie z symbolem numerycznym nadanym w wykazie,  kserokopie stron tytułowych czasopism, książek referatów zjazdowych lub streszczeń.

3. Kandydaci na studia doktoranckie, którzy nie złożą wszystkich dokumentów wymienionych w § 4 ust. 2 w terminie wyznaczonym przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Datą złożenia wszystkich dokumentów jest data ich wpływu do Uczelni.

4. Cudzoziemcy mogą podejmować studia doktoranckie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekana.
 2. Skład Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz zasady i tryb działania określa Rada Wydziału.

§ 6

 1. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 2. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

§ 7

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń poszczególnych wydziałów oraz zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni.

Do pobrania: Arkusz oceny kandydata

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA na rok 2012/2013

Studium Doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. Nr 214 poz. 1271) istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium na rok akademicki 2012/2013.

Tekst rozporządzenia do pobrania tutaj

Wnioski o przyznanie ww. stypendium wraz z wymaganymi załącznikami dokumentującymi osiągnięcia proszę składać w terminie od 1‑10 października 2012 r. w Sekretariacie Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

POMOC MATERIALNA na rok 2012/2013

Wnioski o pomoc materialną w roku akademickim 2012/2013 należy składać w Sekretariacie Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ul. Jedności 8, pok. Nr 8 (proszę o osobiste składanie wniosków):

 • stypendium socjalne do 15  września 2012 r.
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych do 15  września 2012 r.
 • stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów do 30  września 2012 r.
 • zapomogę

Doktoranci I roku składają wnioski w terminie do 30 września 2012 r.

Do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej należy dołączyć załącznik nr 7 – oświadczenie o nie pobieraniu ww. świadczeń na innych kierunkach studiów/studiach doktoranckich lub w innej uczelni.

Regulamin oraz załączniki dostępne są tutaj.

STYPENDIUM DOKTORANCKIE na rok 2012/2013

Wnioski o stypendium doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 należy składać w Sekretariacie Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ul. Jedności 8, pok. Nr 8:

 • Doktoranci II-IV roku do 30  września 2012 r.
 • Doktoranci I roku do 10 października 2012 r.

Regulamin oraz załączniki dostępne są tutaj.

Szczegółowych informacji udziela mgr Małgorzata Sapota-Bartnicka, Sekretariat Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, tel. (32) 364-11-18