Wykaz dokumentów do wszczęcia przewodu

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Wykaz dokumentów wymaganych do wszczęcia przewodu doktorskiego

Dokumentację do wszczęcia przewodu doktorskiego należy złożyć na ręce Prodziekana Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu dr hab. n. med. Sebastiana Grosickiego,
w obecności Opiekuna naukowego, po wcześniejszym umówieniu się w Dziekanacie Wydziału przy ul. Piekarskiej 18, nr tel. (32) 39-76-547.

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest:

 1. posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstw. Art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014r. poz. 1620 oraz z 2015r. poz. 249 i 1268) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej
 2. posiadanie tytułu zawodowego magistra, lekarza lub równorzędnego,
 3. posiadanie zgody osoby z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, na podjęcie się promotorskiej opieki nad realizacją rozprawy doktorskiej

Dokumenty powinny być złożone (w segregatorze) w poniżej podanej kolejności:

 1. Podanie do Dziekana Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego.
 2. Informacja ogólna (dot. dorobku naukowego, dziedziny, dyscypliny, specjalność, której dotyczy doktorat).
 3. Wykaz prac naukowych ( z kserokopiami) wraz z potwierdzeniem z Biblioteki.
 4. Tezy pracy.
 5. Kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu -oryginał lub odpis do wglądu (w przypadku, gdy na dyplomie widnieje inne nazwisko niż obecnie używane należy złożyć kserokopię aktu małżeństwa).
 6. Opinia opiekuna naukowego o doktorancie(należy uwypuklić elementy nowości pracy, określić dyscyplinę rozprawy). Pisemna zgoda opiekuna naukowa na podjęcie się roli promotora.
 7. Uchwała komisji bioetycznej/etycznej SUM w sprawie wyrażenia opinii o projekcie eksperymentu medycznego/badawczego lub opinia komisji bioetycznej informująca, że badania nie wymagają takiej zgody.
 8. Oświadczenie wnioskodawcy, że przedstawiony temat pracy doktorskiej nie był przedmiotem przewodu doktorskiego w żadnej innej uczelni.
 9. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.
 10. Podanie w sprawie egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego.
 11. W przypadku posiadania certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego należy dołączyć kserokopie dokumentu (oryginał do wglądu) wykaz certyfikatów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 26 września 2016 r., w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
 12. Karta informacyjna doktoranta.
 13. Kserokopia dowodu osobistego.
 14. Życiorys.
 15. Pisemne oświadczenie doktoranta o przybliżonej dacie złożenia rozprawy doktorskiej (podpisane przez doktoranta).
 16. W przypadku przejęcia płatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego przez Pracodawcę należy załączyć oświadczenie pracodawcy wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu.
 17. W przypadku uczestnika studiów doktoranckich zaświadczenie ze Studium Doktoranckiego o rozpoczęciu i planowanym terminie zakończenia studiów doktoranckich.
 18. Oświadczenie doktoranta o zapoznaniu się z zasadami redagowania rozpraw doktorskich.