Wykaz dokumentów do wszczęcia przewodu

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Wykaz dokumentów wymaganych do wszczęcia przewodu doktorskiego

Kompletną dokumentację do wszczęcia przewodu doktorskiego należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18, nr tel. (32) 39-76-547.

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest:

 1. posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016r. poz. 2045, z późn. zm.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej,
 2. posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędnego,
 3. posiadanie zgody osoby z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, na podjęcie się promotorskiej opieki nad realizacją rozprawy doktorskiej

Dokumenty powinny być złożone (w segregatorze) w poniżej podanej kolejności:

 1. Podanie do Dziekana Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego.
 2. Informacja ogólna (dot. dorobku naukowego, dziedziny, dyscypliny, specjalność, której dotyczy doktorat).
 3. Wykaz prac naukowych ( z kserokopiami) wraz z potwierdzeniem z Biblioteki.
 4. Informacja o działalności popularyzującej naukę
 5. Tezy pracy.
 6. Kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu -oryginał lub odpis do wglądu (w przypadku, gdy na dyplomie widnieje inne nazwisko niż obecnie używane należy złożyć kserokopię aktu małżeństwa).
 7. Opinia opiekuna naukowego o doktorancie (należy uwypuklić elementy nowości pracy, określić dyscyplinę rozprawy). Pisemna zgoda opiekuna naukowa na podjęcie się roli promotora/promotora pomocniczego.
 8. Uchwała komisji bioetycznej/etycznej SUM w sprawie wyrażenia opinii o projekcie eksperymentu medycznego/badawczego lub opinia komisji bioetycznej informująca, że badania nie wymagają takiej zgody.
 9. Oświadczenie wnioskodawcy, że przedstawiony temat pracy doktorskiej nie był przedmiotem przewodu doktorskiego w żadnej innej uczelni.
 10. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.
 11. Podanie w sprawie egzaminu z dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego.
 12. W przypadku posiadania certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego należy dołączyć kserokopie dokumentu (oryginał do wglądu) wykaz certyfikatów wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r., w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz
  w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018r., poz. 261)..
 13. Karta informacyjna doktoranta.
 14. Kserokopia dowodu osobistego.
 15. Życiorys.
 16. Pisemne oświadczenie doktoranta o przybliżonej dacie złożenia rozprawy doktorskiej (podpisane przez doktoranta).
 17. W przypadku przejęcia płatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego przez Pracodawcę należy załączyć oświadczenie pracodawcy wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu.
 18. W przypadku uczestnika studiów doktoranckich zaświadczenie ze Studium Doktoranckiego o rozpoczęciu i planowanym terminie zakończenia studiów doktoranckich.
 19. Oświadczenie doktoranta o zapoznaniu się z zasadami redagowania rozpraw doktorskich.
 20. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych doktoranta
 21. Oświadczenie w sprawie założenia identyfikatora ORCID