Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH
NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ W SOSNOWCU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH


Podstawa opracowania:

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1789), zwanej dalej Ustawą,
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260)

§ 1

Zasady ogólne

 1. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk farmaceutycznych oraz doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.
 2. Stopień doktora nadaje Rada Wydziału w drodze przewodu doktorskiego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.
 3. Stopień doktora nadaje się osobie, która:
  1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny, lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust.3 i 4 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.);
  2. zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez Radę Wydziału;
  3. przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.
 4. Egzaminy doktorskie przeprowadzane są w zakresie:
  1. dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;
  2. dyscypliny dodatkowej;
  3. nowożytnego języka obcego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada wymienionego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586) – certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego.
 5. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, stopień doktora można nadać osobie będącej:
  1. studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich albo
  2. absolwentem studiów pierwszego stopnia, który posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny i beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki, oraz spełniającej warunki określone w ust. 3 pkt 2–3 i ust. 4.
 6. Beneficjent programu „Diamentowy Grant” po nadaniu stopnia doktora nabywa uprawnienia równoważne z uprawnieniami wynikającymi z odbycia studiów wyższych kończących się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
 7. Rada Wydziału powołuje w przypadku każdego przewodu doktorskiego komisję doktorską do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia jej obrony.
 8. Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami:
  1. Rady Wydziału w przedmiocie: a) wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie; b) wyznaczenia recenzentów; c) nadania stopnia doktora;
  2. Komisji doktorskiej w przedmiocie: a) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony; b) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
 9. Uchwały kończące czynności przewodu doktorskiego są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 10. Do głosowania, o którym mowa w ust. 9 są uprawnieni członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, a także promotor i recenzenci rozprawy doktorskiej.
 11. Przewody doktorskie, w ramach których są przygotowywane rozprawy doktorskie w zakresie określonej dyscypliny naukowej lub interdyscyplinarne rozprawy doktorskie, mogą być przeprowadzane wspólnie z inną szkołą wyższą lub inną jednostką organizacyjną w zakresie jednej lub kilku dyscyplin naukowych.
 12. Wspólne przewody doktorskie przeprowadzają, na podstawie porozumienia, rady jednostek organizacyjnych, w tym także zagranicznych, jeżeli posiadają uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscyplin, w których jest przeprowadzany przewód doktorski.
 13. W przypadku szkoły wyższej stroną porozumienia, o którym mowa w ust.12, jest szkoła wyższa, której jednostki organizacyjne przeprowadzają wspólnie przewód doktorski.

§ 2

Wszczęcie przewodu doktorskiego

 1. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki, lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.
 2. W przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu doktorskiego określonego w ust.1, warunkiem wszczęcia tego przewodu jest dołączenie do wniosku opinii potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego.
 3. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej "kandydatem", składa do Dziekana:
  1. wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (wzór 1), w którym wskazuje obszar wiedzy, dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, dyscyplinę dodatkową oraz propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a w przypadkach, o których mowa w ust. 11, także propozycję osoby do pełnienia funkcji drugiego promotora lub kopromotora.
  2. poświadczoną przez kierownika dziekanatu kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub innego równorzędnego;
  3. propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej (tezy rozprawy doktorskiej) (wzór 2); Przy składaniu dokumentów 1 egz. (zbindowany), pozostałe 8-10 egz. najpóźniej na 10 dni przed terminem posiedzenia zespołu do wszczęcia;
  4. wykaz prac naukowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę (wzór 3);
  5. odbitki prac naukowych;
  6. życiorys;
  7. opinię opiekuna naukowego;
  8. uchwałę komisji bioetycznej SUM w sprawie wyrażenia opinii o projekcie eksperymentu medycznego – badawczego lub opinia komisji bioetycznej informująca, że badania nie wymagają takiej zgody;
  9. opinię lokalnej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach (w przypadkach wymaganych);
  10. informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora (wzór 4);
  11. oświadczenie kandydata lub jego pracodawcy o przejęciu płatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (nie dotyczy studentów studiów doktoranckich i pracowników SUM) (wzór 5 lub wzór 6).
 4. Kandydat będący beneficjentem programu "Diamentowy Grant" do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza:
  1. poświadczoną przez kierownika dziekanatu kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu "Diamentowy Grant";
  2. dokumenty wymienione w ust. 3 pkt. 2-7;
  3. opinię, o której mowa w ust. 2 - w przypadku gdy kandydat nie spełnia warunku posiadania publikacji naukowej.
 5. Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:
  1. poświadczoną przez kierownika dziekanatu kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 26 września 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586);
  2. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski;
  3. wniosek opiekuna naukowego o wyznaczenie promotora pomocniczego wraz z uzasadnieniem (wzór 7).
 6. W przypadku gdy przewód doktorski jest przeprowadzany wspólnie z inną jednostką organizacyjną, dokumenty wymienione w ust. 3–5 kandydat przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej wskazanej w porozumieniu.
 7. Po zapoznaniu się z wnioskiem kandydata i załączonymi dokumentami, Dziekan powołuje siedmioosobowy zespół do wszczęcia przewodu doktorskiego, złożony z członków Rady Wydziału posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauki, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski lub w dziedzinie pokrewnej. Przewodniczącym zespołu jest Dziekan lub wyznaczony przez Dziekana Prodziekan. Skład zespołu jest zatwierdzany przez Radę Wydziału.
 8. Przewodniczący zespołu wyznacza termin posiedzenia zespołu, na którym, w obecności opiekuna naukowego, kandydat prezentuje swój dorobek naukowy, tezy rozprawy doktorskiej i planowany zakres merytoryczny rozprawy. Po zakończonej dyskusji nad przedstawioną koncepcją rozprawy doktorskiej i adekwatnością tytułu rozprawy, przewodniczący zespołu poddaje pod głosowanie wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego.
 9. Zespół przygotowuje dla Rady Wydziału opinię w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora lub promotorów, wyznaczenia promotora pomocniczego w przypadku jego udziału w przewodzie oraz określenia zakresu egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej.
 10. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem.
 11. Rada Wydziału może dodatkowo wyznaczyć:
  1. drugiego promotora - w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej;
  2. kopromotora - w przypadku przewodu doktorskiego przeprowadzanego w ramach współpracy międzynarodowej;
  3. promotora pomocniczego - w przypadku potrzeby przydzielenia promotorowi osoby do pomocy w sprawowaniu opieki naukowej nad kandydatem.
   O decyzji Rady Dziekan lub Prodziekan powiadamia kandydata oraz promotora i drugiego promotora/ kopromotora/ promotora pomocniczego (jeżeli został wybrany), na piśmie.
 12. Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej;
 13. Promotorem w przewodzie doktorskim może być również osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca wymogów określonych w ust.12, jeżeli Rada Wydziału uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska.
 14. Przepisy dotyczące promotora stosuje się odpowiednio do kopromotora i drugiego promotora, z zastrzeżeniem, że kopromotorowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 15. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nieposiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.
 16. Promotorem pomocniczym powinien być pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału (innej jednostki naukowej wyłącznie w uzasadnionych względami naukowymi przypadkach), posiadający stopień doktora od co najmniej trzech lat, którego kwalifikacje i zainteresowania naukowo-badawcze są zgodne z zakresem tematycznym przygotowywanej rozprawy doktorskiej.
 17. Promotor pomocniczy pełni istotną funkcję pomocniczą w sprawowaniu opieki naukowej nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników. Zakres zadań promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim określa promotor pracy doktorskiej.
 18. Promotor może równocześnie sprawować opiekę naukową nad maksymalnie dziesięcioma kandydatami (w tym - nie więcej niż pięcioma słuchaczami Studium Doktoranckiego), a promotor pomocniczy nad maksymalnie trzema kandydatami.
 19. Opiekę naukową nad doktorantem może sprawować pracownik, posiadający aktualny dorobek naukowy, opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej.
 20. W przewodach doktorskich, realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, opiekunem pomocniczym, który pełni istotną funkcję w sprawowaniu opieki nad uczestnikiem studiów doktoranckich biorącym udział w programie, może być osoba posiadająca:
  1. stopień naukowy doktora lub
  2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, lub
  3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

§ 3

Egzaminy doktorskie

 1. Rada Wydziału powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:
  1. dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej, w tym promotora, drugiego promotora lub kopromotora;
  2. dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, albo nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej;
  3. nowożytnego języka obcego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora.
 2. Z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego jest zwolniony kandydat, który załączył do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego certyfikat, o którym mowa w § 2 ust.5 p.1.
 3. W posiedzeniach komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy zaproszony przez Dziekana.
 4. Kandydat zdaje egzaminy doktorskie przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez komisję doktorską.
 5. Terminy egzaminów doktorskich ustala Dziekan w porozumieniu z komisjami powołanymi do przeprowadzenia tych egzaminów. Do egzaminu w zakresie dyscypliny podstawowej kandydat może przystąpić dopiero po złożeniu rozprawy doktorskiej.
 6. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich (bardzo dobry 5,0; ponad dobry 4,5; dobry 4,0; dość dobry 3,5; dostateczny 3,0; niedostateczny 2,0);
 7. W protokole z egzaminu doktorskiego zamieszcza się treść wszystkich zadanych pytań i oceny odpowiedzi na każde z tych pytań oraz podaje się ogólny wynik egzaminu.
 8. Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego, przeprowadzany zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich, stanowi potwierdzenie kompetencji językowej kandydata, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.
 9. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

§ 4

Złożenie rozprawy doktorskiej

 1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne rozwiązanie problemu w oparciu o opracowanie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej i umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
 2. Rozprawę doktorską może stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub wdrożeniowa, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.
 3. Rozprawa doktorska może mieć formę:
  1. spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki;
  2. książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych;
  3. maszynopisu książki (tradycyjna forma rozprawy); - jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust.1.
  4. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy i jeżeli odpowiada warunkom określającym rozprawę doktorską.
  5. Rozprawa doktorska w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów winna spełniać następujące kryteria:
   1. powinna składać się z co najmniej trzech prac, z których minimum dwie to prace oryginalne opublikowane w czasopismach ujętych na liście czasopism punktowanych, a suma punktów MNiSW dla całego zbioru wynosi nie mniej niż 40;
   2. wszystkie prace zostały opublikowane po wszczęciu przewodu doktorskiego.
  6. Rozprawa doktorska w formie spójnego tematycznie zbioru rozdziałów powinna składać się z co najmniej trzech rozdziałów w monografiach naukowych wydanych w formie książek po wszczęciu przewodu doktorskiego, z pominięciem materiałów konferencyjnych. Każdy rozdział powinien stanowić opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego.
  7. W przypadku gdy rozprawa doktorska ma formę spójnego tematycznie zbioru artykułów w czasopismach naukowych lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, powinna być zaopatrzona w opracowanie (wzór 8) zawierające: - Tytuł rozprawy - Wstęp - Cel i założenia pracy - Podsumowanie wyników - Wnioski - Streszczenie rozprawy w języku polskim i angielskim. Rolę Wstępu może pełnić praca przeglądowa.
  8. Za zgodą Rady Wydziału rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.
  9. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim.
  10. Kandydat przedkłada promotorowi oraz drugiemu promotorowi albo kopromotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w języku polskim i w języku angielskim, w postaci papierowej i kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.
  11. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada promotorom wraz z dokumentami wymienionymi w ust.10 oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.
  12. Promotor przekazuje Dziekanowi rozprawę doktorską w formie papierowej w 5 egzemplarzach wraz z pisemną opinią promotora o pracy doktorskiej - w wersji papierowej, streszczeniem w języku polskim i angielskim (w wersji papierowej i zapisanej na nośniku), a w przypadku, o którym mowa w ust.11 - także z oświadczeniami współautorów pracy zbiorowej. Drugi promotor albo kopromotor przekazuje Dziekanowi pisemną opinię na temat rozprawy doktorskiej. Rozprawa doktorska powinna być dodatkowo złożona w formie elektronicznej, zapisanej w formacie PDF na płytce CD/DVD, w dwóch egzemplarzach. Płytkę CD/DVD należy opisać (imię i nazwisko autora rozprawy, imię i nazwisko promotora rozprawy/promotora i promotora pomocniczego, Katedra, temat rozprawy doktorskiej), oraz załączyć oświadczenie o nienaruszeniu praw autorskich oraz zgodności wersji elektronicznej z wydrukiem rozprawy (wzór 9).
  13. Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w terminie 5 lat od dnia wszczęcia przewodu nie przedstawi rozprawy doktorskiej, nie przystąpi do egzaminów doktorskich, albo nie przedstawi w terminie uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej (w przypadku gdy takie wnioski zawarte były w recenzji), Rada Wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.

§ 5

Wyznaczenie recenzentów

 1. Rada Wydziału, na wniosek Dziekana, powołuje dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 2. Recenzentem rozprawy doktorskiej może być:
  1. osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej;
  2. osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca powyższych wymogów, jeżeli Rada Wydziału uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska.
  3. Recenzentem rozprawy doktorskiej nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności (np. pokrewieństwo, wspólne granty, wspólne publikacje).
  4. Dziekan kieruje rozprawę do recenzentów, którzy są zobowiązani przedstawić swoją recenzję Radzie Wydziału w postaci papierowej wraz z jej kopią zapisaną na informatycznym nośniku danych w terminie dwóch miesięcy od dnia zlecenia jej sporządzenia. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.
  5. Recenzje rozprawy doktorskiej zamieszcza się na stronie internetowej SUM w dniu ich przekazania przez recenzentów.
  6. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji Dziekan przekazuje Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów kopie wszystkich recenzji oraz kopię streszczenia rozprawy doktorskiej, zapisane na informatycznym nośniku danych.

§ 6

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony

 1. Rada Wydziału powołuje do przyjęcia rozprawy doktorskiej, jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony co najmniej siedmioosobową komisję doktorską złożoną z:
  1. członków Rady posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej lub stopień doktora habilitowanego w zakresie podstawowej albo pokrewnej dyscypliny naukowej, lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej;
  2. promotora albo promotora i drugiego promotora;
  3. recenzentów rozprawy doktorskiej.
  4. W posiedzeniach komisji doktorskiej może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy zaproszony przez Dziekana.
  5. Komisja doktorska, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotorów oraz recenzjami podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
  6. Komisja może uzależnić przyjęcie rozprawy od uprzedniego jej uzupełnienia lub poprawienia i wydania ponownej opinii przez recenzentów. W przypadku gdy recenzja rozprawy zawiera wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej, komisja przekazuje je kandydatowi i promotorowi. W terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy kandydat przedkłada uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską Dziekanowi, który kieruje ją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają Radzie Wydziału recenzje uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia zlecenia sporządzenia tej recenzji. Po zapoznaniu się z nimi komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
  7. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony komisja doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału, która podejmuje uchwałę w tej sprawie.
  8. Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych.
  9. W dniu podjęcia przez komisję doktorską uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej zamieszcza się na stronie internetowej Uczelni streszczenie rozprawy. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora.

§ 7

Obrona rozprawy doktorskiej

 1. Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej ustala Dziekan, na wniosek przewodniczącego komisji doktorskiej.
 2. Rada Wydziału zawiadamia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej o terminie i miejscu obrony na co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie Wydziału i na stronie internetowej SUM. W zawiadomieniach oraz w ogłoszeniu podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią, oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami na stronie internetowej Uczelni.
 3. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem promotora i co najmniej jednego recenzenta.
 4. Przewodniczący komisji doktorskiej, w porozumieniu z promotorem, wyznacza protokolanta, który sporządza protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej, w tym z części niejawnej posiedzenia. Na protokolanta zwyczajowo powoływana jest osoba ze stopniem doktora w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący komisji doktorskiej.
 5. Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia i wyniki rozprawy doktorskiej, a następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji doktorskiej zarządza odczytanie jego recenzji przez członka komisji doktorskiej.
 6. Po przedstawieniu recenzji rozpoczyna się dyskusja, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję otwiera i zamyka przewodniczący komisji doktorskiej.
 7. Po zakończeniu obrony, na posiedzeniu niejawnym komisja doktorska:
  1. podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej, z tym że uchwałę o odmowie przyjęcia obrony komisja doktorska przedstawia wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału;
  2. przygotowuje projekt uchwały Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora;
  3. przygotowuje wniosek do Rady Wydziału o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, jeśli taki wniosek był rozpatrywany przez komisję i uzyskał jej akceptację.
 8. Rozprawa doktorska może zostać wyróżniona, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. każdy z recenzentów w oddzielnym piśmie wystąpił z wnioskiem o wyróżnienie rozprawy wraz z uzasadnieniem;
  2. wyniki rozprawy zostały zgłoszone do opatentowania lub są/zostały przynajmniej częściowo opublikowane w czasopiśmie z IF, w terminie do 1 roku od dnia nadania stopnia naukowego doktora;
  3. wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej uzyskał poparcie co najmniej 2/3 obecnych podczas publicznej obrony członków komisji doktorskiej.
 9. O wyniku obrad komisji doktorskiej jej przewodniczący powiadamia niezwłocznie kandydata oraz osoby uczestniczące w publicznej obronie.
 10. W przypadku gdy o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbiorowej ubiega się co najmniej dwóch kandydatów:
  1. obronę przeprowadza się równocześnie dla nich wszystkich;
  2. uchwały w sprawie poszczególnych czynności przewodu doktorskiego podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdego z nich.

§ 8

Nadanie stopnia doktora

 1. Przewodniczący komisji doktorskiej przedstawia Radzie Wydziału projekt uchwały o nadaniu kandydatowi stopnia doktora. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej.
 2. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
 3. Rada Wydziału, na wniosek komisji doktorskiej lub Dziekana/Prodziekana może podjąć uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.
 4. Osoba, której nadano stopień naukowy doktora otrzymuje dyplom według wzoru określonego przepisami prawa.

§ 9

Przewody doktorskie przeprowadzane wspólnie

 1. W przypadku gdy przewód doktorski jest przeprowadzany wspólnie z inną szkołą wyższą lub inną jednostką organizacyjną, w tym zagraniczną, uchwały w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, wyznaczenia recenzentów oraz nadania stopnia doktora podejmowane są w trybie określonym w porozumieniu.
 2. W przypadku wspólnych przewodów doktorskich obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu wspólnej komisji powołanej przez rady jednostek organizacyjnych będących stronami porozumienia.
 3. W skład wspólnej komisji powołuje się nie mniej niż siedmiu i nie więcej niż dziewięciu nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych reprezentujących wszystkie jednostki organizacyjne będące stronami porozumienia, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego albo uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku osób reprezentujących zagraniczne jednostki organizacyjne – stopień doktora oraz status uprawniający do pełnienia funkcji promotora przewodów doktorskich, w tym recenzentów, promotora i drugiego promotora albo kopromotora.
 4. Wspólnej komisji przysługuje uprawnienie do podejmowania uchwał w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
 5. W przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej, wspólna komisja przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w zakresie dyscypliny wiodącej, w którą osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora wniosła największy wkład naukowy, i przedstawia go radzie jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie tej dyscypliny.

§ 10

Zamknięcie przewodu doktorskiego

 1. Przewód doktorski zamyka uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.
 2. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego w przypadku:
  1. nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej obrony przez komisję doktorską;
  2. nieprzyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej przez komisję doktorską;
  3. pisemnego wniosku kandydata o zamknięcie przewodu doktorskiego.
 3. Rada Wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego bez obrony, na wniosek promotora lub dziekana, w przypadku:
  1. niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie wyznaczonym przez Radę Wydziału;
  2. nieprzystąpienia do egzaminów doktorskich w wyznaczonym terminie;
  3. niezaliczenia egzaminów doktorskich w wyznaczonym terminie.

§ 11

Uwagi końcowe

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora może wnieść od uchwał kończących czynności przewodu doktorskiego, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady Wydziału w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada Wydziału przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami przewodu w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.
 2. Jeśli promotorem lub recenzentem rozprawy doktorskiej jest Dziekan, nie może on reprezentować Rady Wydziału w żadnej sprawie związanej z przewodem, ani przewodniczyć Radzie w tych punktach porządku obrad, które dotyczą przewodu.
 3. Skład komisji doktorskiej może zostać zmieniony lub uzupełniony na wniosek Dziekana w tym samym trybie, jak jej powołanie. Komisja zostaje rozwiązana z chwilą nadania stopnia lub zamknięcia przewodu.
 4. Skład komisji egzaminacyjnej może zostać zmieniony lub uzupełniony na wniosek Dziekana w tym samym trybie, jak jej powołanie.
 5. Zmiana recenzenta rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału może nastąpić w tym samym trybie, jak powołanie recenzentów.
 6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kandydata poparty przez promotora, Rada Wydziału może podjąć uchwałę w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej.
 7. W przypadku śmierci promotora albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego pełnienie funkcji promotora, Dziekan w porozumieniu z kandydatem, przedstawia Radzie wniosek:
  1. w sprawie wyznaczenia nowego promotora, lub alternatywnie,
  2. w sprawie zamknięcia przewodu. Rada podejmuje decyzję w tym samym trybie, jak przy wszczęciu przewodu.
 8. Promotor pomocniczy może być odwołany ze swej funkcji, na wniosek promotora rozprawy doktorskiej, w tym samym trybie, w jakim został powołany. W przypadku odwołania promotora pomocniczego nie można powołać kolejnego promotora pomocniczego w tym samym przewodzie doktorskim.
 9. Przewody doktorskie, niezakończone do dnia przyjęcia przez Radę Wydziału niniejszych zasad, prowadzone są na podstawie przepisów dotychczasowych.