Dokumenty do wszczęcia przewodu doktorskiego (nowy tryb)

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Dokumenty wymagane do wszczęcia przewodu doktorskiego

 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (wzór 1).

  Do wniosku kandydat załącza:
  1. poświadczoną przez kierownika dziekanatu kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lekarza lub innego równorzędnego;
  2. propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej (tezy rozprawy doktorskiej) (wzór 2);
  3. wykaz prac naukowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę (wzór 3);
  4. odbitki prac naukowych;
  5. życiorys;
  6. opinię opiekuna naukowego;
  7. opinię komisji bioetycznej albo lokalnej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach (w przypadkach wymaganych);
  8. informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora albo oświadczenie, że kandydat nie składał dotychczas wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego (wzór 4);
  9. oświadczenie kandydata lub jego pracodawcy o przejęciu płatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (nie dotyczy studentów studiów doktoranckich i pracowników SUM) (wzór 5 lub wzór 6).
 2. Kandydat może do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załączyć:
  1. poświadczoną przez kierownika dziekanatu kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r., Dz. U. z 2015r. poz. 1842);
  2. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski;
  3. wniosek opiekuna naukowego o wyznaczenie promotora pomocniczego wraz z uzasadnieniem (wzór 7).