Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach regulują zapisy Zarządzenia Nr 82/2007 z dnia 14.09.2007 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z późn. zm.

Ostatnia zmiana ww. Regulaminu została wprowadzona Zarządzeniem Nr 56/2018 z dnia 22.03.2018 r. Rektora  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Lista 10 % najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kończących studia w roku akademickim 2017/2018w roku akademickim 2017/2018

Druki do pobrania:

 • Załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie doktorantowi stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
 • Załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów II roku i kolejnych lat studiów
 • Załącznik nr 2a - wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów I roku studiów
 • Załącznik nr 2b – Sposób oceny osiągnięć i dokumentacji działalności naukowo-badawczej
 • Załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie zapomogi
 • Załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • Załącznik nr 5 - zasady dokumentowania - tekst jednolity
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu
 • Załącznik nr 7 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innych kierunkach
 • Załącznik nr 8 - zaświadczenie z urzędu skarbowego
 • Załącznik nr 9 - oświadczenie członka rodziny o niezarejestrowaniu w urzędzie pracy
 • Załącznik nr 10 - wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
 • Załącznik nr 11 - oświadczenie doktoranta do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
 • Załącznik nr 12 - oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa
 • Załącznik Nr 13 - oświadczenie członka Wydziałowej Komisji Stypendialnej do spraw Doktorantów