Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM uzyskał akredytację do realizacji specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jako pierwsza jednostka Uczelni w kraju, złożył wniosek o uzyskanie akredytacji do realizacji kształcenia specjalizacyjnego dla Diagnostów laboratoryjnych, w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna. Celem spełnienia wymogów niezbędnych do uzyskania akredytacji, Uczelnia powołała Zespół ds. szkolenia specjalizacyjnego, opracowała regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego, zawarła umowy na pełnienie obowiązków kierowników specjalizacji ze specjalistami w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna oraz porozumienia na realizację staży kierunkowych, określonych programem szkolenia specjalizacyjnego z laboratoryjnej diagnostyki medycznej.
W rezultacie prowadzonych działań, wniosek o uzyskanie akredytacji do realizacji specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, złożony za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia, został zaakceptowany przez CMKP 20.04.2017 roku, a 13.11.2017 opublikowany.
Przyznano 84 miejsca dla diagnostów laboratoryjnych, którzy będą mogli realizować specjalizację w ramach laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Pierwsze postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone w przyszłym roku, w terminie od 1 do 30 czerwca. Obecnie akredytację posiadają tylko dwie uczelnie w Polsce – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM uzyskał akredytację do realizacji specjalizacji z laboratoryjnej hematologii medycznej

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jako jedyna jednostka Uczelni w kraju, uzyskał akredytację do realizacji kształcenia specjalizacyjnego dla Diagnostów laboratoryjnych, w dziedzinie laboratoryjna hematologia  medyczna. Celem spełnienia wymogów niezbędnych do uzyskania akredytacji, Uczelnia powołała Zespół ds. szkolenia specjalizacyjnego, opracowała regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego, zawarła umowy na pełnienie obowiązków kierowników specjalizacji  ze specjalistami w dziedzinie laboratoryjna hematologia medyczna oraz porozumienia na realizację staży kierunkowych, określonych programem szkolenia specjalizacyjnego z laboratoryjnej hematologii medycznej.
W rezultacie prowadzonych działań, wniosek o uzyskanie akredytacji do realizacji specjalizacji z laboratoryjnej hematologii  medycznej, złożony za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia, został zaakceptowany przez CMKP 20.04.2017 roku, a 27.11.2017 opublikowany.
Przyznano 24 miejsca dla Diagnostów laboratoryjnych, którzy będą mogli realizować specjalizację w ramach laboratoryjnej hematologii  medycznej.
Pierwsze postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone w przyszłym roku, w terminie od 1 do 30 czerwca.

W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych prowadzone będą szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących „Program profilaktyki raka szyjki macicy”. W dniach 16-27.10.2017 r. odbędzie się w Szczecinie szkolenie: „Intensywne szkolenie podstawowe dla diagnostów laboratoryjnych realizujących program raka szyjki macicy”.
Rekrutacja – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1
Zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje o szkoleniach: tel. 91 425 35 03
Formularz zgłoszeń oraz program szkoleń dostępne na stronie: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/49231pop/.

 

Kształcenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych
w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

1 maja 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991) wprowadzające System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia specjalizacyjnego m.in. diagnostów laboratoryjnych. Istota wprowadzanych zmian dotyczy wielu procesów, w których będą uczestniczyły różne podmioty m.in. pracownicy medyczni, kierownicy specjalizacji, jednostki szkolące, urzędy wojewódzkie, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych. Zgodnie z przyjętymi przepisami, docelowo poszczególne procesy związane z kształceniem specjalizacyjnym będą przeprowadzane wyłącznie elektronicznie. Należy także podkreślić, iż dla poszczególnych użytkowników SMK zostały zapewnione istotne funkcjonalności. Dzięki ich udostępnieniu, odpowiednie grupy użytkowników uzyskają określone przepisami możliwości.

W odniesieniu do diagnostów laboratoryjnych za pomocą SMK będą realizowane następujące procesy:

 • wnioskowanie o rozpoczęcie specjalizacji do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego diagnosta laboratoryjny  zamierza  odbywać specjalizację;
 • prowadzenie elektronicznej karty szkolenia specjalizacyjnego;
 • wnioskowanie o przystąpienie do państwowego egzaminu na zakończenie specjalizacji PESDL.

Warunkiem niezbędnym do spełnienia, w celu dokonywania ww. czynności jest Rejestracja Nowego Użytkownika poprzez założenie konta w SMK pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl oraz uwierzytelnienie tożsamości jak również dokonanie weryfikacji uprawnień.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. procesu zawarte są na stronach internetowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia http://www.csioz.gov.pl
W przypadku pytań bądź wątpliwości do Państwa dyspozycji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło także infolinię 22 597 09 21 czynną w godzinach 9.00 – 15.00 oraz skrzynkę e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Należy jednocześnie podkreślić, iż za pomocą SMK diagnosta laboratoryjny będzie uzyskiwał informacje m.in. o:

 • stażach kierunkowych i kursach specjalizacyjnych objętych programem danej specjalizacji;
 • wynikach postepowania kwalifikacyjnego w przypadku wnioskowania o rozpoczęcie specjalizacji;
 • potwierdzeniu zakończenia szkolenia specjalizacyjnego;
 • miejscu i terminie organizowanego przez Centrum Egzaminów Medycznych PESDL;
 • wynikach PESDL.

Uwaga:

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego, które odbywać się będzie w terminie od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. oraz do odbywania specjalizacji przez osoby zakwalifikowane w tym postepowaniu, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 2. Do sesji wiosennej PESDL, która odbywać się będzie w okresie od dnia 15 kwietnia 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
 3. Do sesji jesiennej PESDL, która odbywać się będzie w okresie od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia 15 grudnia 2016 r. zgłoszenie do PESDL za pomocą SMK składa się w terminie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 15 lipca 2016 r.:  
  • osoby, które na podstawie dotychczasowych przepisów rozporządzenia nie uzyskały potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez wojewodę albo ukończyły szkolenie specjalizacyjne i nie zostały dopuszczone do PESDL zobowiązane są uzyskać od właściwego wojewody potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK;
  • osoby, które zostały dopuszczone do PESDL przed dniem 1 maja 2016 r. ale do niego nie przystąpiły albo po przystąpieniu nie uzyskały wyniku pozytywnego z części albo całości PESDL składają wniosek za pomocą SMK o egzamin.

 

 

UWAGA !!!

Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu uprzejmie informuje, że każda zmiana dotycząca przebiegu specjalizacji w dziedzinie: laboratoryjna diagnostyka medyczna, mikrobiologia medyczna, oraz laboratoryjna transfuzjologia medyczna, dotycząca:

 • miejsca odbywania stażu podstawowego1
 • miejsca pracy kierownika specjalizacji2
 • nazwiska3 lub adresu zamieszkania
 • skrócenia bądź przedłużenia5 specjalizacji

powinna zostać niezwłocznie zgłoszona do Kolegium Kształcenia Podyplomowego w celu wydania – przez Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – aneksu do karty specjalizacyjnej.

Brak aktualnych danych w karcie specjalizacyjnej może stanowić podstawę do niezaliczenia programu kształcenia specjalizacyjnego.

(1) - podanie adresowane na Pełnomocnika Rektora ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych wraz ze zgodą kierownika specjalizacji oraz konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie specjalizacji.
(2) - podanie adresowane na Pełnomocnika Rektora ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych wraz z podpisem kierownika specjalizacji oraz konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie specjalizacji
(3) - podanie adresowane na Pełnomocnika Rektora ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych wraz z dołączona kserokopią aktu ślubu/ zaświadczenie o aktualnym miejscu zamieszkania
(4) – Kierownik specjalizacji występuje z prośbą o skrócenie do Konsultanta Krajowego w danej dziedzinie. Po uzyskaniu zgody od Konsultanta Krajowego należy złożyć podanie adresowane na Pełnomocnika Rektora ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych z dołączona kopią zgody od Konsultanta Krajowego oraz kartą do specjalizacji w celu uzupełnienia odpowiednich informacji w niej zawartych
(5) – podanie adresowane na Pełnomocnika Rektora ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych wraz ze zgodą kierownika specjalizacji,  konsultanta wojewódzkiego oraz kartą do specjalizacji.