Opłaty

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Uchwała Nr 123/2014
Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 109/2014 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia, studia doktoranckie i studia podyplomowe oraz za usługi edukacyjne świadczone przez  Uczelnię

Na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 125 ust. 3 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (t. j. Uchwała Nr 112/2014 Senatu SUM z dnia 24.10.2014 r.), Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  uchwala co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1-3 i 5-6 oraz wzór Oświadczenia, stanowiący Załącznik do umowy o odpłatne kształcenie na studiach w języku angielskim, studentów korzystających z pożyczek rządowych Departamentu Edukacji USA, otrzymują brzmienie określone w Załącznikach 1-6 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza właściwym Dziekanom Wydziałów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2014 r.


Przewodniczący Senatu
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

 

Opłaty związane z przebiegiem studiów doktoranckich:

 

Zarządzenie Nr 19/2015
z dnia 03.02.2015 r.
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
zmieniające Zarządzenie Nr 138/2012 z dnia 22.08.2012 r. z późn. zm.

w sprawie:  ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów doktoranckich oraz dyplomu doktora i doktora habilitowanego

Działając na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 15 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1480), § 28 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 2014 poz. 1383) oraz § 51 ust. 4 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (t. j. Uchwała Nr 112/2014 Senatu SUM z dnia 22.10.2014 r.) niniejszym zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W § 1 Zarządzenia Nr 138/2012 z dnia 22.08.2012 r. z późn. zm. wprowadzam następujące zmiany:
  1) ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  „1. Ustalam wysokość opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta w kwocie 17,00 zł”.

  2)    ust. 3 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:.
  „1) 25,50 zł – w przypadku duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta”.
 2.  § 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

  㤠2
  1.    Opłaty, o których mowa w § 1 mogą być dokonywane gotówką w kasach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
  – w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 15 i ul. Medyków 18,
  – w Zabrzu przy pl. Traugutta 1 i ul. Jordana 19,
  – w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 4
  lub przelewem na konto:

  1)    Wydział Lekarski w Katowicach
  ING Bank Śląski S.A.
  nr konta 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103

  2)    Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
  ING Bank Śląski S.A.
  nr konta 91 1050 1214 1000 0022 7104 1234

  3)    Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
  ING Bank Śląski S.A.
  nr konta 02 1050 1214 1000 0008 0000 1364

  4)    Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
  ING Bank Śląski S.A.
  nr konta 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103

  5)    Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
  ING Bank Śląski S.A.
  nr konta 43 1050 1214 1000 0023 1209 8318

  z podaniem tytułu wpłaty:
  „Wydział ..................... opłata za wydanie ........................(wpisać rodzaj dokumentu)”.”

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 138/2012 z dnia 22.08.2012 r. z późn. zm. nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 31.10.2014 r.

R E K T O R
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
    prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

 

Zarządzenie Nr 138/2012
z dnia 22.08.2012 r.
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów doktoranckich oraz dyplomu doktora i doktora habilitowanego.

Działając na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), § 26 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225 poz. 1351) oraz § 28 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204 poz. 1200) oraz § 50 ust. 4 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach niniejszym zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ustalam wysokość opłaty za wydanie legitymacji doktoranta w kwocie 5,00 zł
 2. Ustalam wysokość opłat za wydanie:
  1) oryginału dyplomu doktora lub doktora habilitowanego wraz z odpisem w języku polskim w kwocie 90,00 zł,
  2) odpisu dyplomu, o którym mowa w pkt 1, w języku obcym w kwocie 60,00 zł.
 3. Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału, odpowiednio:
  1)    7,50 zł – w przypadku duplikatu legitymacji doktoranta,
  2)    135,00 zł – w przypadku duplikatu dyplomu doktora lub doktora habilitowanego,
  3)    90,00 zł – w przypadku duplikatu odpisu dyplomu w języku obcym.

§ 2

Opłaty, o których mowa w § 1 mogą być wniesione gotówką w kasie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach lub przelewem na konto:

1)    Wydział Lekarski w Katowicach
ING Bank Śląski S.A.
nr konta 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103

2)    Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
ING Bank Śląski S.A.
nr konta 91 1050 1214 1000 0022 7104 1234

3)    Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
ING Bank Śląski S.A.
nr konta 02 1050 1214 1000 0008 0000 1364

4)    Wydział Opieki Zdrowotnej
ING Bank Śląski S.A.
nr konta 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103

5)    Wydział Zdrowia Publicznego
ING Bank Śląski S.A.
nr konta 43 1050 1214 1000 0023 1209 8318

z podaniem tytułu wpłaty:
„Wydział ..................... opłata za wydanie ........................(wpisać rodzaj dokumentu)”

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Dziekanom właściwych Wydziałów.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 129/2008 z dnia 28.11.2008 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: opłat za wydanie dyplomu doktora lub doktora habilitowanego.

§ 5

Treść niniejszego zarządzenia polecam zamieścić na stronie internetowej Uczelni.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera

Zarządzenie Nr 138/2012

z dnia 22.08.2012 r.

Rektora

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów doktoranckich oraz dyplomu doktora i doktora habilitowanego.

 

Działając na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), § 26 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich                  i stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225 poz. 1351) oraz § 28 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu            i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204 poz. 1200) oraz § 50 ust. 4 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach niniejszym zarządzam, co następuje:

§ 1

 

1.      Ustalam wysokość opłaty za wydanie legitymacji doktoranta w kwocie 5,00 zł

2.      Ustalam wysokość opłat za wydanie:

1) oryginału dyplomu doktora lub doktora habilitowanego wraz z odpisem
w języku polskim w kwocie 90,00 zł,

2) odpisu dyplomu, o którym mowa w pkt 1, w języku obcym w kwocie
60,00 zł.

3.      Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 pobiera się opłatę                               o połowę wyższą niż za wydanie oryginału, odpowiednio:

1)   7,50 zł – w przypadku duplikatu legitymacji doktoranta,

2)   135,00 zł – w przypadku duplikatu dyplomu doktora lub doktora habilitowanego,

3)   90,00 zł – w przypadku duplikatu odpisu dyplomu w języku obcym.

 

§ 2

 

Opłaty, o których mowa w § 1 mogą być wniesione gotówką w kasie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach lub przelewem na konto:

 

1)      Wydział Lekarski w Katowicach

 

ING Bank Śląski S.A.
nr konta 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103

2)      Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

 

ING Bank Śląski S.A.
nr konta 91 1050 1214 1000 0022 7104 1234

 

3)      Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 

ING Bank Śląski S.A.
nr konta 02 1050 1214 1000 0008 0000 1364

4)      Wydział Opieki Zdrowotnej

 

ING Bank Śląski S.A.
nr konta 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103

 

5)      Wydział Zdrowia Publicznego

 

ING Bank Śląski S.A.

nr konta 43 1050 1214 1000 0023 1209 8318

 

z podaniem tytułu wpłaty:

„Wydział ..................... opłata za wydanie ........................(wpisać rodzaj dokumentu)”

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Dziekanom właściwych Wydziałów.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 129/2008 z dnia 28.11.2008 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: opłat za wydanie dyplomu doktora lub doktora habilitowanego.

§ 5

Treść niniejszego zarządzenia polecam zamieścić na stronie internetowej Uczelni.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera