Studia doktoranckie

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

W Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w roku akademickim 2018/2019 prowadzone będą studia doktoranckie stacjonarne w obszarze nauk o zdrowiu.

Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest przygotowanie i wypromowanie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej z zakresu nauk o zdrowiu gotowej do pracy naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych, w jednostkach Polskiej Akademii Nauk, instytutach resortowych, w przemyśle, rolnictwie i placówkach oświatowych. Studia doktoranckie stwarzają warunki do prowadzenia badań naukowych, współpracy naukowej w zespołach badawczych, przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej, realizacji planu i programu studiów, przygotowania do egzaminów doktorskich, przygotowania rozprawy doktorskiej oraz uczestniczenia w życiu środowiska naukowego.

Studia doktoranckie realizowane są zgodnie z planami i programami stworzonymi w oparciu o zakładane efekty kształcenia. Realizacja planu i programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia deklarowanych efektów kształcenia w zakresie:

  • wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych,
  • umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych,
  • kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo badawczej.