Uchwała Nr 123/2014
Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 109/2014 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia, studia doktoranckie i studia podyplomowe oraz za usługi edukacyjne świadczone przez  Uczelnię

Na podstawie art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 125 ust. 3 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (t. j. Uchwała Nr 112/2014 Senatu SUM z dnia 24.10.2014 r.), Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  uchwala co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1-3 i 5-6 oraz wzór Oświadczenia, stanowiący Załącznik do umowy o odpłatne kształcenie na studiach w języku angielskim, studentów korzystających z pożyczek rządowych Departamentu Edukacji USA, otrzymują brzmienie określone w Załącznikach 1-6 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza właściwym Dziekanom Wydziałów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2014 r.


Przewodniczący Senatu
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki