Informacje ogólne

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku: Enologia jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Limit przyjęć:
24 osoby

Forma studiów:
Studia podyplomowe na kierunku: Enologia trwają 2 semestry. Zajęcia obejmować będą część teoretyczną oraz praktyczną z uwzględnieniem ćwiczeń laboratoryjnych i wyjazdów terenowych. Zajęcia dydaktyczne, wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchacza, obejmują 216 godzin (I semestr – 96 godzin, II semestr – 120). W trakcie dwóch semestrów, realizowane będą wykłady w liczbie 102 godziny, seminaria w liczbie 10 godzin i ćwiczenia - 104 godziny. Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje udział słuchacza w egzaminie kończącym kształcenia (2 godziny) oraz samodzielną pracę słuchacza (385 godzin), realizowaną poprzez: przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadków), przygotowanie do zaliczenia przedmiotu lub egzaminu kończącego kształcenie, wyszukiwanie informacji z użyciem technik informacyjnych, wykorzystanie metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy z witryn Internetowych i itp. Łączne obciążenie dydaktyczne słuchacza wynosi 603 godziny.

Koszt studiów:
Całkowity koszt studiów na kierunku Enologia (studia trwają 2 semestry):
1. w przypadku kształcenia 12-23 uczestników (1 gr. ćwiczeniowa) wynosi:
dla I roku studiów –  9 920,00 zł., w tym za semestr zimowy – 4 960,00 zł., za semestr letni – 4 960,00 zł.;
2. w przypadku kształcenia 22 uczestników (2 gr. ćwiczeniowe) wynosi:
dla I roku studiów – 6 540,00 zł., w tym: za semestr zimowy – 3 270,00 zł., za semestr letni – 3 270,00 zł.;
3. w przypadku kształcenia 24 uczestników (2 gr. ćwiczeniowe) wynosi:
dla I roku studiów – 6 020,00 zł., w tym: za semestr zimowy – 3 010,00 zł., za semestr letni – 3 010,00 zł.

Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia regulowany jest przez Zarządzenie nr 147/2020, z dnia 04.08.2020 r., w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu podjęte w roku akademickim 2020/2021.

Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2020 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 27 stycznia 2020 r.

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

 Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM

 

UWAGA !!!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wystawiania faktur: tutaj

Enologia