Informacje ogólne

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Organizatorem studiów podyplomowych na kierunku: Enologia jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Limit przyjęć:
24 osóby

Forma studiów:
Studia podyplomowe na kierunku: Enologia trwają 2 semestry. Zajęcia obejmować będą część teoretyczną oraz praktyczną z uwzględnieniem ćwiczeń laboratoryjnych i wyjazdów terenowych. Zajęcia dydaktycznych, wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchacza, obejmują 216 godzin (I semestr – 96 godzin, II semestr – 120). W trakcie dwóch semestrów realizowane będą wykłady, w liczbie 102 godziny, seminaria, w liczbie 10 godzin i ćwiczenia - 104 godziny. Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje udział słuchacza w egzaminie kończącym kształcenia (2 godziny) oraz samodzielną pracę słuchacza (385 godzin), realizowaną poprzez: przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadków), przygotowanie do zaliczenia przedmiotu lub egzaminu kończącego kształcenie, wyszukiwanie informacji z użyciem technik informacyjnych, wykorzystanie metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy z witryn Internetowych i itp. Łączne obciążenie dydaktyczne słuchacza wynosi 603 godziny.

Koszt studiów:
Całkowity koszt studiów na kierunku Enologia (studia trwają 2 semestry):
1.    w przypadku kształcenia 22 osób wynosi: dla I roku studiów – 5 970,00 zł,
w tym za semestr zimowy – 2 985,00 zł, za semestr letni – 2 985,00 zł,

Wysokość opłat i tryb ich wnoszenia regulowany jest przez Zarządzenie nr 125/2019, z dnia 19.07.2019 r., w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu podjęte w roku akademickim 2019/2020.

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

 Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach reguluje – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. Senatu SUM

 

UWAGA !!!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wystawiania faktur: tutaj

Enologia