Egzamin kończący kształcenie

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ W SOSNOWCU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

REGULAMIN EGZAMINU KOŃCZĄCEGO KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE W ZAKRESIE KOSMETOLOGII Z ELEMENTAMI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 

 1. Kształcenie podyplomowe w zakresie kosmetologii z elementami medycyny estetycznej kończy się złożeniem egzaminu.
 2. Do egzaminu może być dopuszczona osoba, która zrealizowała i zaliczyła program kształcenia podyplomowego i złożyła, w terminie określonym przez dziekana wydziału, indeks potwierdzający wszystkie zaliczenia.
 3. Egzamin kończący kształcenie podyplomowe składa się z ustnego egzaminu teoretycznego.
 4. Zagadnienia egzaminacyjne przygotowują jednostki organizacyjne wydziału uczestniczące w kształceniu.
 5. Egzamin kończący przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną.
 6. Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i jej członków powołuje i odwołuje dziekan wydziału.
 7. Przewodniczący komisji powinien posiadać, co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, a członkowie komisji powinni posiadać, co najmniej stopień naukowy doktora i legitymować się dorobkiem dydaktycznym w zakresie kosmetologii z elementami medycyny estetycznej.
 8. W skład komisji nie może być powołana osoba pozostająca wobec osoby składającej egzamin w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 9. Do zadań komisji egzaminacyjnej należy:
  1. przeprowadzenie egzaminu kończącego, zgodnie z regulaminem działania komisji;
  2. podejmowanie decyzji w sprawie wyniku egzaminu końcowego;
  3. przekazanie do dziekana wydziału ocen z egzaminu kończącego z zachowaniem procedur uniemożliwiających ich ujawnienie.
 10. Na egzaminie kończącym kształcenie obowiązuje skala ocen, zgodnie z § 15 pkt. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
 11. Słuchacz, podczas egzaminu końcowego udziela ustnej odpowiedzi na trzy wylosowane przez siebie pytania.
 12. Po zakończeniu odpowiedzi słuchacz opuszcza salę, a komisja egzaminacyjna ustala ocenę z egzaminu końcowego. Ocena zostaje przez przewodniczącego komisji wpisana do karty egzaminacyjnej, protokołu i indeksu.
 13. Przewodniczący, zaprasza słuchacza do sali i ogłasza wynik egzaminu kończącego kształcenie podyplomowe w zakresie kosmetologii z elementami medycyny estetycznej.
 14. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, a także w razie nieprzystąpienia do egzaminu, z powodu ważnych udokumentowanych przyczyn losowych, osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu, może być dopuszczona do egzaminu po raz drugi.
 15. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do dziekana wydziału, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja dziekana jest ostateczna.
 16. Potwierdzeniem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest wydane przez jednostkę szkolącą świadectwa ukończenia kształcenia podyplomowego w zakresie kosmetologii z elementami medycyny estetycznej.
 17. Nieprzystąpienie do egzaminu w terminie 3 miesięcy od daty ostatnich zajęć dydaktycznych skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.

Podstawa prawna: Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 162/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/2011 z dnia 12 października 2011 r. Senatu SUM.

Kosmetologia z elemetami medycyny estetycznej