Egzamin kończący kształcenie

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

REGULAMIN EGZAMINU KOŃCZĄCEGO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ANALITYKI MEDYCZNEJ

 1. Zawodowe kształcenie podyplomowe kończy się złożeniem egzaminu.
 2. Do egzaminu może być dopuszczona osoba, która zrealizowała i zaliczyła program zawodowego kształcenia podyplomowego i złożyła, w terminie określonym przez dziekana wydziału, indeks potwierdzający wszystkie zaliczenia.
 3. Egzamin kończący zawodowe kształcenie podyplomowe składa się z dwóch części: egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego.
 4. Zagadnienia egzaminacyjne przygotowują jednostki organizacyjne wydziału uczestniczące w kształceniu.
 5. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną.
 6. Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i jej członków powołuje i odwołuje dziekan wydziału.
 7. Przewodniczący komisji powinien posiadać, co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego i legitymować się dorobkiem dydaktycznym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, a członkowie komisji powinni posiadać, co najmniej stopień naukowy doktora i legitymować się dorobkiem dydaktycznym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.
 8. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą osoby posiadające, co najmniej stopień naukowy doktora i legitymujące się dorobkiem zawodowym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej niebędące nauczycielami akademickimi wydziału, w liczbie nie mniejszej niż 30 % ogólnej liczby członków komisji.
 9. W skład komisji nie może być powołana osoba pozostająca wobec osoby składającej egzamin w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności.
 10. Do zadań komisji egzaminacyjnej należy:
  1. przeprowadzenie egzaminu praktycznego i teoretycznego, zgodnie z regulaminem działania komisji;
  2. podejmowanie decyzji w sprawie wyniku egzaminu końcowego;
  3. przekazanie dziekanowi wydziału ocen z egzaminu praktycznego i teoretycznego z zachowaniem procedur uniemożliwiających ich ujawnienie.
 11. Na egzaminie kończącym kształcenie zawodowe obowiązuje skala ocen, zgodnie z § 15 pkt. 3 Regulaminu studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
 12. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest wieloetapowo, w wyznaczonych do tego celu jednostkach organizacyjnych wydziału, prowadzących przedmioty kierunkowe na studiach podyplomowych w zakresie analityki medycznej.
 13. Oceny z egzaminu praktycznego, dla poszczególnych przedmiotów, wpisywane są do karty egzaminacyjnej, a komisja ustala ocenę końcową z egzaminu praktycznego, którą przewodniczący wpisuje do karty egzaminacyjnej, protokołu i indeksu.
 14. Słuchacz, podczas egzaminu teoretycznego udziela ustnej odpowiedzi na trzy, wylosowane przez siebie, pytania.
 15. Po zakończeniu odpowiedzi słuchacz opuszcza salę, a komisja egzaminacyjna ustala ocenę z egzaminu teoretycznego i ocenę końcową. Ocena zostaje przez przewodniczącego komisji wpisana do karty egzaminacyjnej, protokołu i indeksu.
 16. Przewodniczący, zaprasza słuchacza do sali i ogłasza wynik egzaminu kończącego zawodowe kształcenie podyplomowe w zakresie analityki medycznej.
 17. Uzyskanie oceny niedostatecznej z egzaminu praktycznego lub/i teoretycznego jest jednoznaczne z uzyskaniem negatywnej oceny z egzaminu kończącego zawodowe kształcenie podyplomowe.
 18. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, a także w razie nieprzystąpienia do egzaminu, w całości lub w jego części, z powodu ważnych udokumentowanych przyczyn losowych, osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu, może być dopuszczona do egzaminu po raz drugi.
 19. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do dziekana wydziału, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja dziekana jest ostateczna.
 20. Potwierdzeniem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest wydane zaświadczenie, które stanowi podstawę do otrzymania świadectwa ukończenia zawodowego kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej.
 21. Nieprzystąpienie do egzaminu w terminie 3 miesięcy od daty ostatnich zajęć dydaktycznych skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.

 Podstawa prawna:

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej.
 2. Regulamin studiów podyplomowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 162/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/2011 z dnia 12 października 2011 r. Senatu SUM.