Tezy do wszczęcia pracy doktorskiej powinny zawierać na maksymalnie 10 stronach:

  1. krótkie wprowadzenie
  2. założenia i cele pracy
  3. materiał z kryteriami włączenia i wyłączenia
  4. metody badawcze
  5. wyniki (tylko najważniejsze)
  6. wstępne wnioski

Zalecane jest w miarę możliwości dokonywanie wszczęć na etapie trwania badań.