Wykaz dokumentów wymaganych do obrony rozprawy doktorskiej

herb SUM b

logo SUM b


   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
      
w Katowicach

     KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

 
 

Przed złożeniem gotowej rozprawy doktorskiej w Dziekanacie należy złożyć uaktualniony dorobek naukowy (minimum 1 publikacja z IF lub 3 bez IF).
Gotową pracę doktorską należy złożyć w Dziekanacie w wersji „zbindowanej” do sprawdzenia przez Prodziekana dr hab. n. med. Sławomira Kasperczyka.
Po zaakceptowaniu pracy doktorskiej Dziekan kieruje wniosek do Rady Wydziału o wybór recenzentów do danego przewodu doktorskiego.
Po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały w w/w sprawie Doktorant umieszcza na odwrocie strony tytułowej rozprawy doktorskiej dane recenzentów i drukuje pracę w 5 egzemplarzach.
Na grzbiecie rozprawy doktorskiej powinny znaleźć się imię i nazwisko Doktoranta, natomiast na okładce napis „Rozprawa doktorska”

Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy doktorskiej

  1. rozprawa doktorska w 5 egzemplarzach, zawierająca streszczenie w wersji anglojęzycznej (każdy egzemplarz podpisany przez promotora na stronie tytułowej z datą i dopiskiem „akceptuję”)
  2. rozprawa doktorska na opisanym CD (imię i nazwisko, temat), w formacie PDF zawierająca w osobnych plikach:
    • pełną pracę doktorską wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim (nazwa pliku: nazwisko i imię)
    • streszczenie w języku polskim i angielskim (nazwa pliku: nazwisko i imię - streszczenie);
  3. oświadczenie Promotora (wzór dostępny w Dziekanacie)
  4. w przypadku osoby nie będącej pracownikiem SUM i nie będącej słuchaczem Studium Doktoranckiego potwierdzenie zapłaty za przewód doktorski
  5. zgoda na udostępnianie pracy doktorskiej w Archiwum Uczelni (wzór dostępny w Dziekanacie)